64/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

64
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 28. októbra 2011 a 8. februára 2012 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o zmene a doplnení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a rakúskou spolkovou republikou o zriadení hraničných vybavovacích miest a vykonávaní hraničného vybavovania v železničnej doprave počas jazdy z 28. apríla 2004 v znení výmeny nót z 10. septembra 2008 a 15. septembra 2008 (oznámenie č. 332/2004 Z. z. a oznámenie č. 392/2008 Z. z.).
Dohoda nadobúda platnosť 23. februára 2012.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.