65/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. januára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky 2012 – 2016.
Dohoda nadobudne platnosť 1. marca 2012 v súlade s článkom 7 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.