66/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 181/1999 Z. z.
výnos z 15. februára 2012 č. 20/2012 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012.
Výnos ustanovuje hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2012.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 16. februára 2011 č. 19/2011 o ustanovení hodnoty služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru v roku 2011 (oznámenie č. 44/2011 Z. z.).
Výnos nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Výnos je uverejnený v čiastke 13/2012 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.