67/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie nových právnych predpisov a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2012 okrem čl. I bodov 7, 8 a 10 až 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2012 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.