72/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
ZÁKON
z 8. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f) a g)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. f)]“ .
2.
V § 24 ods. 3 písmeno d) znie:
„d)
voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19a) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:
„19)
§ 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
19a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 24 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená e) až k).
4.
V § 24 odsek 6 znie:
„(6)
Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f).“.
5.
V § 24 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
6.
V § 29 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby;23a) to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý má nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.