73/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

73
ZÁKON
z 8. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2005 Z. z., zákona č. 310/2005 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z. a zákona č. 519/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. ae) sa slová „pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „výstavby a regionálneho rozvoja“.
2.
V § 17 ods. 6 sa za slová „výmena motora vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu,“ vkladajú slová „výmena rámu vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu“.
3.
V § 17 ods. 9 písm. a) sa slová „karosérie alebo motora“ nahrádzajú slovami „karosérie, rámu alebo motora“.
4.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
(1)
Ustanovenie § 21 ods. 2 písm. b), pokiaľ ide o zhodu so schváleným typom, sa nevzťahuje na nákladné vozidlá kategórie N1 s karosériou skriňovou dodávkovou, ktoré sú odvodené od kategórie M1; pri týchto vozidlách možno odstrániť priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich, ak prevádzkovateľ vozidla vopred písomne požiada obvodný úrad dopravy o zápis zmeny v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II. Povinnosť vopred písomne požiadať obvodný úrad dopravy o zápis zmeny sa nevyžaduje, ak sa v osvedčení o evidencii alebo v osvedčení o evidencii časti II nenachádza záznam o priečkovom systéme.
(2)
Ustanovenie odseku 1 neplatí pre vozidlo, ktorému bolo udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.11a)
(3)
Na zápis zmeny podľa odseku 1 je príslušný obvodný úrad dopravy podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby. Obvodný úrad dopravy vydá nové osvedčenie o evidencii časť II bez záznamu o priečkovom systéme.
(4)
Prevádzkovateľ vozidla je povinný do 15 dní odo dňa vydania nového osvedčenia o evidencii časť II podľa odseku 3 oznámiť vykonanú zmenu príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý v osvedčení o evidencii časť II vykoná evidenčný úkon.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 38 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly.“.
6.
V § 56 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly.“.
7.
V § 73 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase platnosti rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie, písomne požiada o zrušenie tohto povolenia, obvodný úrad dopravy zruší povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality.“.
8.
V § 82 ods. 1 sa slovo „indikátorov“ nahrádza slovom „identifikátorov“.
9.
V § 83 ods. 3 sa slová „v mobilnej stanici“ nahrádzajú slovami „v mobilnom pracovisku“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.