Predpis bol zrušený predpisom 278/1993 Z. z.

74/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012 do 30.11.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

74
ZÁKON
z 8. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení zákona č. 657/2005 Z. z., zákona č. 333/2007 Z. z., zákona č. 394/2008 Z. z. a zákona č. 510/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „ministerstvo“)“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon v § 3 ods. 2, 8 a 9 a § 4 ods. 3 neustanovuje inak,“.
2.
V § 3 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je povinné pri majetku štátu uvedenom v odseku 8 uplatniť najskôr postup podľa odsekov 8 a 9.“.
3.
V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Ak v lehote podľa odseku 1 neprejaví záujem žiadna štátna rozpočtová organizácia alebo štátna príspevková organizácia o majetok štátu podľa § 2 písm. a), ktorého všeobecná hodnota je najviac 3 300 eur, alebo o ostatné stavby, ktoré slúžili ozbrojeným silám Slovenskej republiky a ktorých všeobecná hodnota je najviac 3 300 eur, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky ponúkne tento majetok štátu obci, na ktorej území sa tento majetok nachádza. Ak sa majetok štátu podľa prvej vety nachádza na území viacerých obcí alebo ak obec neprejaví záujem o tento majetok štátu, ktorý sa nachádza na jej území, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy s obcou, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je povinné ponúknuť tento majetok vyššiemu územnému celku, na ktorého území sa majetok štátu nachádza.
(9)
Ak vyšší územný celok neprejaví záujem o majetok štátu podľa odseku 8 alebo ak nedôjde k uzatvoreniu darovacej zmluvy do 30 dní odo dňa doručenia návrhu darovacej zmluvy vyššiemu územnému celku, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky použije postup podľa odsekov 2 až 5.“.
Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 10 až 13.
4.
V § 3 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 8“.
5.
V § 3 ods. 12 a 13 úvodnej vete sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
6.
§ 3a znie:
㤠3a
Prebytočný nehnuteľný majetok štátu v správe ministerstva možno po vykonaní ponukového konania podľa § 3 ods. 1 previesť aj elektronickou aukciou podľa osobitného predpisu.3) Ak žiadny záujemca neponúkne cenovú ponuku vo výške primeranej ceny, ministerstvo je povinné opakovať vyhlásenie elektronickej aukcie. Ak ani po opakovanom vyhlásení elektronickej aukcie neponúkne žiadny záujemca primeranú cenu, ministerstvo postupuje podľa § 3 ods. 2 až 7 a 10 až 13.“.
7.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠4b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2012
Na postup pri nakladaní s majetkom štátu v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky vo všeobecnej hodnote najviac 3 300 eur, ktorým sú stavby a pozemky tvoriace so stavbami jeden funkčný celok a ostatné stavby, ktorý slúžil ozbrojeným silám Slovenskej republiky a bol ponúknutý v osobitnom ponukovom konaní pred 1. marcom 2012, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona účinné do 1. marca 2012.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Iveta Radičová v. r.