75/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

75
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 17. februára 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky č. 384/1998 Z. z., vyhlášky č. 524/2006 Z. z. a vyhlášky č. 440/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa slová „na civilnú ochranu štábov a odborných jednotiek,1)“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 1, § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, 2, 4 a 5, § 5 ods. 1, 2, 3 a 5, § 7 ods. 1 a § 9 písm. b) a c) sa slová „štábov a odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“.
3.
V § 2 ods. 3 sa slová „štábov, odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“.
4.
V § 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
5.
V § 4 odsek 3 znie:
„(3)
Pri riadení a organizovaní prípravy podľa odsekov 1 a 2 sa zohľadňujú najmä
a)
závery analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti,
b)
organizačná štruktúra jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potrebu územia, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,
c)
počet a skladba obyvateľstva územného obvodu,
d)
sily a prostriedky, ktoré možno využiť počas mimoriadnej situácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.
6.
V § 5 ods. 4 uvádzacia veta znie: „Príprava jednotiek civilnej ochrany sa vykonáva v základnom stupni a v strednom stupni pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu“.
7.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Prípravu podľa § 5 ods. 2 a 3
a)
riadi a organizuje obvodný úrad7) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu územia obcou, inou právnickou osobou a fyzickou osobou – podnikateľom,
b)
zabezpečuje a vykonáva obec9) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu obce,
c)
zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ9a) pre jednotky civilnej ochrany zriadené pre vlastnú potrebu.
(2)
Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ nemá personálne, materiálne alebo priestorové možnosti na vykonanie prípravy podľa § 5 ods. 2, môže vyžiadať pomoc od obvodného úradu.
(3)
Príprava jednotiek civilnej ochrany podľa § 5 ods. 3 sa vykonáva v stredisku vzdelávania; ak je to potrebné, na ich príprave sa podieľa kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:
„9)
§ 15 ods. 1 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.
9a)
§ 16 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 7 ods. 2 sa slová „štábov a odborných jednotiek“ nahrádzajú slovami „jednotiek civilnej ochrany“ a vypúšťajú sa slová „v stredisku prípravy,“.
9.
§ 8 sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
10.
V § 9 písm. a) sa vypúšťajú slová „stredisko prípravy,“.
11.
V § 9 písm. d) sa za slovami „samosprávnym krajom“ vypúšťa čiarka a slová „a to diferencovane na základe kategorizácie územia z hľadiska zdrojov ohrozenia,8)“.
12.
§ 10 znie:
㤠10
Prípravu jednotiek civilnej ochrany, prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci je oprávnená vykonávať odborne spôsobilá osoba.10)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 18a ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. v znení zákona č. 395/2011 Z.z.".
13.
V § 11 ods. 1 uvádzacia veta znie: „Dokumentáciu o vykonaní prípravy jednotky civilnej ochrany tvorí“.
14.V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Na dokumentáciu o vykonaní prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci sa vzťahuje odsek 1 písm. a) až c) a h).“.
15.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
16.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Dokumentácia podľa odsekov 1 a 2 sa uchováva päť rokov.“.
17.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. marca 2012
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva vydané do 29. februára 2012 zostáva v platnosti do uplynutia času jeho platnosti ustanoveného touto vyhláškou v znení účinnom do 29. februára 2012.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
Daniel Lipšic v. r.