76/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. februára 2012 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudne platnosť 11. marca 2012 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.