82/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. februára 2012
o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 141 ods. 1 písm. k) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu humánnych liekov môže dodávať
a)
zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti1) humánne lieky s obsahom liečiv v liekových formách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1,
b)
zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti2) očkovacie látky registrované v Slovenskej republike,
c)
zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti3) humánne lieky s obsahom liečiv v liekových formách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 396/2005 Z. z. o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2012.
v z. Ján Porubský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 82/2012 Z. z.
LIEČIVÁ, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA NA VEĽKODISTRIBÚCIU HUMÁNNYCH LIEKOV DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI1)
ATC Liečivo Lieková forma
A03BA01 Atropín amp.
A03BB01 Butylskopolamín amp.
A12AA07 Chlorid vápenatý amp.
A12CC02 Síran horečnatý amp.
B05BA03 Glukóza amp., sol. inf.
B05BB01 Fyziologický roztok (0,9-percentný chlorid sodný) sol. inf.
C01AA05 Digoxín amp.
C01DA08 Izosorbid dinitrát inhal. sprej
C03CA01 Furosemid amp.
C07AB02 Metoprolol amp.
H02AB09 Hydrokortizón amp.
N01BB Trimekaín amp.
N01BB02 Lidokaín amp.
N02AA01 Morfín amp.
N02AB02 Petidín amp.
N02AX02 Tramadol amp.
N05AD01 Haloperidol amp.
N05BA01 Diazepam amp., p. rect.
R03CA01 Epinefrín amp.
R03DA05 Aminofylín amp.
R06AD02 Prometazín amp.
V07AB Voda na injekcie amp.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 82/2012 Z. z.
LIEČIVÁ, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA NA VEĽKODISTRIBÚCIU HUMÁNNYCH LIEKOV DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI3)
ATC Liečivo Lieková forma
B05BA03 Glukóza amp. sol. inf.
B05BB01 Fyziologický roztok (0,9-percentný chlorid sodný) sol. inf.
N02AA01 Morfín amp.
N02AB02 Petidín amp.
N02AX02 Tramadol amp.
N05BA01 Diazepam p. rect.
V07AB Voda na injekcie amp.
1)
§ 7 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)