87/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

87
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. l) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos č. 1/2012 zo 17. februára 2012, ktorým sa vydáva zoznam znehodnotených výrobkov obranného priemyslu, ktoré môžu byť predmetom zberateľskej činnosti.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.
Výnos bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2012 a v elektronickej forme na internetovej adrese www.mhsr.sk.