88/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

88
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 33 ods. 4 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 400/2011 Z. z.
výnos z 5. marca 2012 č. 40/2012 o ustanovení hodnoty rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012.
Výnos ustanovuje hodnotu rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2012.
Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2012.
Výnos je uverejnený v čiastke 24/2012 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.