89/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2011 bola v Piešťanoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky.
Dohoda nadobudla platnosť 25. februára 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.