89/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. decembra 2011 bola v Piešťanoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci v oblasti zabezpečenia vojenskej letovej prevádzky.
Dohoda nadobudla platnosť 25. februára 2012 v súlade s článkom 15 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.