90/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. mája 2011 bol v Luxemburgu a 27. februára 2012 v Bratislave podpísaný Dodatok k Záručnej zmluve členských štátov ohľadom úverov, ktoré poskytne Európska investičná banka v prospech investičných projektov v štátoch Afriky, Karibiku a Tichomoria a v zámorských krajinách a územiach.
Dodatok nadobudol platnosť 27. februára 2012, dňom neskoršieho podpisu.
Do textu dodatku možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.