93/2012 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

93
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 20. februára 2012,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania a výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 554 ods. 3, § 555 ods. 3 a § 556 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 555 ods. 1 písm. d) zákona v trestnom konaní, v ktorom
a)
bol vydaný trestný rozkaz, ktorý sa stal právoplatným, je 60 eur,
b)
sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní konania o dohode o vine a treste, je 80 eur,
c)
sa rozsudok stal právoplatným po vykonaní hlavného pojednávania, je 120 eur.
§ 2
(1)
Ak bol v trestnom konaní podaný znalecký posudok, paušálna suma trov trestného konania podľa § 1 sa zvyšuje o
a)
150 eur, ak sa pribral jeden znalec,
b)
200 eur, ak sa pribrali dvaja a viacerí znalci.
(2)
Paušálna suma trov trestného konania podľa odseku 1 písm. b) sa použije aj v trestnom konaní, v ktorom sa rozhodlo o pribratí znaleckého ústavu alebo inej právnickej osoby, ktorá je špecializovaným vedeckým a odborným pracoviskom alebo špecializovaným odborným pracoviskom na podanie posudku podľa § 147 ods. 1 a 2 zákona; to neplatí, ak ide o odborné vyjadrenie mimo znaleckej činnosti alebo o písomné potvrdenie podľa § 141 ods. 1 a 3 zákona.
§ 3
Paušálna suma trov trestného konania na účely uvedené v § 556 ods. 1 zákona, ak odsúdený podal celkom bezvýsledne dovolanie alebo návrh na obnovu konania, je 200 eur.
§ 4
Výšku zvýšených trov trestného konania na účely uvedené v § 554 ods. 3 zákona, ak obvinený, svedok alebo iná osoba, ktorá bola o úkone riadne upovedomená alebo na úkon riadne predvolaná, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa v prípravnom konaní nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie sa muselo odročiť, tvorí
a)
v prípravnom konaní súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov a tlmočníkov a ostatných účelne vynaložených nákladov,
b)
v konaní pred súdom súčet preukázaných nákladov svedkov, znalcov, tlmočníkov a prísediacich a ostatných účelne vynaložených nákladov.
§ 5
Zvýšené trovy trestného konania sa uhrádzajú prevodom z účtu povinného na účet orgánu, ktorý o nich rozhodol, poštovou poukážkou alebo v hotovosti.
§ 6
Na trovy trestného konania, ktoré sa právoplatne skončilo pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 7
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 620/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov trestného konania,
2.
vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 61/1995 Z. z., ktorou sa ustanovuje výška a spôsob úhrady zvýšených trov trestného konania.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Lucia Žitňanská v. r.