95/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 2. marca 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 2 písm. e) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 33/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 149/2011 Z. z. o pravidlách určovania počtu miest sudcov, zamestnancov súdov, voľných miest sudcov a rozdeľovania zamestnaneckých miest na súdy sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno f) znie:
„f)
vybavenou vecou vec, v ktorej rozhodnutie vo veci samej nadobudlo právoplatnosť v kalendárnom roku alebo sa vybavila iným spôsobom v kalendárnom roku a v ktorej bol vyhotovený a odoslaný štatistický list; za takú vec sa považuje aj vec právoplatne vybavená iným spôsobom, o ktorom sa nevyhotovuje štatistický list,“.
2.
V § 4 ods. 1 sa slová „15. februára“ nahrádzajú slovami „28. februára“.
3.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ak počet sudcov okresného súdu je nižší ako ministerstvom určený počet miest sudcov pre tento súd, ministerstvo môže určiť ďalšie počty miest vyšších súdnych úradníkov.“.
4.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa slovo „okresných“.
5.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Na základe záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok ministerstvo rozpíše počet miest sudcov a zamestnancov a mzdové prostriedky pre súdy na obdobie jedného roka v súlade s touto vyhláškou. Pre okresný súd sa počet miest sudcov a zamestnancov a mzdové prostriedky rozpisujú prostredníctvom príslušného krajského súdu. Rozpis počtu miest sudcov a zamestnaneckých miest na príslušný rozpočtový rok určený ministerstvom je pre súd záväzný.“.
6.
V § 14 odsek 6 znie:
„(6)
Štátny zamestnanec zaradený do súdneho oddelenia sudcu sa stáva nadbytočným spravidla vtedy, ak sudca nevykonáva pracovné činnosti vyplývajúce pre neho z rozvrhu práce z dôvodu, že sa vzdal výkonu funkcie sudcu, prerušil výkon funkcie sudcu, z dôvodu odchodu do dôchodku, bol trvale preložený na iný súd alebo zomrel a na súde nie je predpoklad určenia voľného miesta sudcu.“.
7.
V § 15 odsek 12 znie:
„(12)
V rámci záväzného rozpisu počtu zamestnaneckých miest podľa § 14 ods. 1 si súd podľa potreby môže určiť vlastnú štruktúru zamestnaneckých miest, pričom celkový počet zamestnaneckých miest na úseku výkonu súdnictva určený touto vyhláškou sa nesmie znížiť.“.
8.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 149/2011 Z. z.
POČET ZAMESTNANECKÝCH MIEST NA ÚSEKU VÝKONU SPRÁVY SÚDU
Krajský súd
Kategória/zamestnanecké miesto Počet zamestnancov na úseku výkonu správy súdu
do 600 sudcov a zamestnancov
na úseku výkonu súdnictva
(za obvod krajského súdu)
nad 600 sudcov
a zamestnancov na úseku
výkonu súdnictva
(za obvod krajského súdu)
Štátna
služba
Riaditeľ správy súdu 1 1
Ekonóm 1 1
Rozpočtár 1 1
Účtovník 3 3
Vedúci osobného úradu 1 1
Zamestnanec zabezpečujúci personálnu agendu 2 3
Zamestnanec poverený vedením správneho registra 1+1/2 1+1/2
Kontrolór 1 1
Bezpečnostný zamestnanec 1 1
Zamestnanec pre vyššie overovanie listín 1/2 1/2
Štatistik 2 2
Verejný
záujem
Správca majetku 1 1
Pokladník 1/2 1
Správca registratúrneho strediska súdu (archív) 1+1/2 2
Referent pre verejné obstarávanie 1 1
Vodič 2 2“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Lucia Žitňanská v. r.