98/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 2. marca 2012,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z. a vyhlášky č. 231/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:
„(2)
Tlačivá na podávanie návrhov podľa odseku 1 majú okrem listinnej podoby aj elektronickú podobu. Elektronickou podobou tlačiva na podávanie návrhov podľa odseku 1 je elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorý umožňuje vytvorenie návrhu podľa odseku 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V elektronickom formulári podľa § 2 ods. 2 sa položky „obec“ (v Slovenskej republike) a „štát“ vypĺňajú výberom z číselníkových hodnôt podľa osobitných predpisov.1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 377/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.“.
3.
Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2012
Elektronická podoba tlačiva na podávanie návrhov podľa § 2 ods. 1 vo formáte RTF sa používa na podanie v elektronickej podobe do 31. októbra 2012.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
Lucia Žitňanská v. r.