c7-r1/2012 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 4/2012 Z. z. o uzavretí Opčného protokolu k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu
V úvode oznámenia majú byť namiesto slov „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2005 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov (oznámenie č. 214/2011 Z. z.)“ správne uvedené slová „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. decembra 2005 bol v New Yorku prijatý Opčný protokol k Dohovoru o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov (oznámenie č. 214/2001 Z. z.)“.