101/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 10. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády č. 515/2010 Z. z. a nariadenia vlády č. 139/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 57/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA HMOTNOSŤ DÁVKY A HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA OBILNÍN
Druh Najvyššia hmotnosť
dielu dávky

[t]
Najnižšia
hmotnosť
vzorky, ktorá sa má odobrať z dielu dávky

[g]
Hmotnosť vzorky na určenie množstva uvedeného v stĺpcoch 4 až 10 tabuľky
v prílohe č. 2 bode 2 písm. A a bode 3

[g]
1 2 3 4
Ovos nahý (Avena nuda), ovos siaty (Avena sativa), ovos hrebienkatý (Avena strigosa), jačmeň siaty (Hordeum vulgare), pšenica letná (Triticum aestivum), pšenica tvrdá (Triticum durum), pšenica špaldová (Triticum spelta), raž siata (Secale cereale), tritikale (xTriticosecale) 30 1000 500
Lesknica kanárska (Phalaris canariensis) 10 400 200
Ryža siata (Oryza sativa) 30 500 500
Cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor) 30 900 900
Cirok sudánsky (Sorghum sudanense) 10 250 250
Hybridy Sorghum bicolor x Sorghum sudanense 30 300 300
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo inbredných línií 40 250 250
Kukurica siata (Zea mays), základné osivo okrem inbredných línií, certifikované osivo 40 1000 1000
Najvyššiu hmotnosť posledného dielu dávky nemožno prekročiť o viac ako 5 %.“.
2.
Príloha č. 4 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5. Vykonávacia smernica Komisie 2012/37/EÚ z 22. novembra 2012, ktorou sa menia niektoré prílohy k smerniciam Rady 66/401/EHS a 66/402/EHS, pokiaľ ide o podmienky, ktoré musí spĺňať osivo Galega orientalis Lam., maximálnu hmotnosť dávky osiva niektorých druhov krmovín a veľkosť vzorky Sorghum spp. (Ú. v. EÚ L 325, 23. 11. 2012).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Robert Fico v. r.