102/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

102
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2013,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 13 a § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 598/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 517/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 494/2011 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2012 Z. z. sa mení takto:
§ 5 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2013.
Robert Fico v. r.