103/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

103
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. apríla 2013,
ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2012 je 9 660 eur.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. apríla 2013.
Ján Richter v. r.