104/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

104
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. augusta 2003 bol v Joensuu prijatý Dohovor o Európskom lesníckom inštitúte.
Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas uznesením č. 392 z 18. decembra 2012.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prístupe k dohovoru 30. januára 2013. Listina o prístupe bola 26. februára 2013 uložená u depozitára, ktorého funkcie vykonáva Ministerstvo zahraničných vecí Fínskej republiky.
Dohovor nadobudol platnosť 4. septembra 2005 v súlade s článkom 15 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 27. apríla 2013 v súlade s článkom 15 ods. 2.
K oznámeniu č. 104/2013 Z. z.
DOHOVOR O EURÓPSKOM LESNÍCKOM INŠTITÚTE
Strany tohto dohovoru, na ktoré sa bude ďalej odkazovať ako na zmluvné strany,
pripomínajúc si rozhodnutia týkajúce sa lesov prijaté na Konferencii Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v roku 1992, návrh činností Medzivládneho panelu o lesoch a Medzivládneho fóra o lesoch, rozšírený program práce pre biologickú diverzitu lesov vzťahujúci sa k Dohovoru o biologickej diverzite, ako aj výstupy Svetového summitu o trvalo udržateľnom rozvoji;
uznávajúc pokrok a výsledky dosiahnuté pri implementácii záväzkov Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe;
uvedomujúc si meniaci sa charakter európskych lesov a problémov lesníctva a obavy spoločnosti a potrebu vytvárania relevantných vedeckých údajov s ohľadom na prijímanie správnych rozhodnutí;
berúc do úvahy skutočnosť, že Európsky lesnícky inštitút bol založený ako asociácia podľa fínskeho práva v roku 1993, aby prispel k štúdiu lesníctva, lesov a zachovania lesov na európskej úrovni;
vedomé si pridanej hodnoty vyplývajúcej z etablovania lesníctva a lesníckeho výskumu v rámci medzinárodného prostredia;
želajúc si pokračovanie spolupráce v oblasti lesníctva a lesníckeho výskumu na medzinárodnej úrovni a súčasne sa vyhýbať duplikácii úsilia;
sa dohodli takto:
Článok 1
Inštitút
Európsky lesnícky inštitút (ďalej len „inštitút“) sa týmto zriaďuje ako medzinárodná organizácia. Jeho sídlo je v Joensuu, Fínska republika.
Článok 2
Cieľ a funkcie
1.
Zámerom inštitútu je na celoeurópskej úrovni realizovať výskum v oblasti lesníckej politiky vrátane jej environmentálnych aspektov, v oblasti ekológie, mnohostranného využívania, zdrojov a zdravotného stavu európskych lesov, ponuky a dopytu po dreve a iných lesných produktoch a službách s cieľom podporiť zachovanie a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v Európe.
2.
Na dosiahnutie tohto zámeru inštitút:
a)
poskytuje príslušné informácie pre tvorbu politík a rozhodovací proces v európskych krajinách vo vzťahu k odvetviam lesného hospodárstva a priemyslu spracovania dreva;
b)
realizuje výskum vo vyššie uvedených oblastiach;
c)
vyvíja metódy výskumu;
d)
organizuje vedecké stretnutia a zúčastňuje sa ich; a
e)
usporadúva a rozširuje poznatky o svojej práci a dosiahnutých výsledkoch.
Článok 3
Informácie
Zmluvné strany podporujú prácu inštitútu poskytovaním informácií súvisiacich s lesmi. Tieto informácie sú poskytované na základe špecifických požiadaviek za predpokladu, že nie sú dostupné z iných inštitúcií a orgánov zbierajúcich príslušné údaje a pokiaľ je ich možné získať primeraným spôsobom. Aby sa zabránilo duplicite činností, zámerom inštitútu je zabezpečiť primeranú koordináciu s inými medzinárodnými inštitúciami a orgánmi vrátane tých, ktoré vykonávajú zber údajov.
Článok 4
Členovia, asociovaní a pridružení členovia inštitútu
1.
Zmluvné strany sú členmi inštitútu.
2.
Asociované členstvo v inštitúte je otvorené pre výskumné ústavy, vzdelávacie inštitúcie, komerčné organizácie, orgány na úseku správy lesného hospodárstva, mimovládne organizácie a inštitúcie podobnej povahy z európskych štátov (ďalej len „asociovaní členovia“). Pridružené členstvo je otvorené pre inštitúcie podobného charakteru z mimoeurópskych štátov (ďalej len „pridružení členovia“). Pridružení členovia sa nepodieľajú na rozhodovacom procese inštitútu.
Článok 5
Orgány
Orgánmi inštitútu sú Rada, Konferencia, Predsedníctvo a Sekretariát na čele s riaditeľom.
Článok 6
Rada
1.
Rada je zložená zo zástupcov členov a stretáva sa na riadnych zasadnutiach každé tri roky. Mimoriadne zasadnutie sa môže uskutočniť na žiadosť ktoréhokoľvek člena alebo Predsedníctva. Takáto žiadosť musí byť schválená členmi, a to jednoduchou väčšinou.
2.
Rada
a)
menuje členov Predsedníctva v súlade s článkom 8 odsekom 2 písmenami a), c) a d);
b)
dáva súhlas k menovaniu riaditeľa v súlade s článkom 8 odsekom 4 písmenom d);
c)
stanovuje rámcovú politiku pre činnosť inštitútu;
d)
rozhoduje o všeobecných otázkach technickej, finančnej alebo administratívnej povahy predložených členmi, Konferenciou alebo Predsedníctvom;
e)
jednoduchou väčšinou schvaľuje smernice, ktoré môžu byť nevyhnutné pre činnosť inštitútu a jeho orgánov; a
f)
jednoduchou väčšinou schvaľuje, mení a dopĺňa svoje procedurálne pravidlá.
3.
Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutia sa prijímajú konsenzom, ak nie je v dohovore uvedené inak.
Článok 7
Konferencia
1.
Konferencia je zložená zo zástupcov asociovaných členov. Konferencia sa stretáva raz za rok na plenárnom zasadnutí a rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou. Pridružení členovia sa môžu zúčastniť plenárneho zasadnutia Konferencie. Inštitúcie a regionálne alebo medzinárodné organizácie, ktoré nie sú asociovanými alebo pridruženými členmi inštitútu, môžu byť pozvané na plenárne zasadnutia Konferencie v súlade s pravidlami stanovenými Predsedníctvom.
2.
Konferencia, okrem iného,
a)
menuje členov Predsedníctva v súlade s článkom 8 odsekom 2 písmenami b), c) a d);
b)
určuje členské poplatky asociovaných a pridružených členov;
c)
odporúča iniciovanie aktivít s ohľadom na realizáciu cieľov inštitútu;
d)
schvaľuje účtovnú uzávierku po vykonaní auditu;
e)
schvaľuje plán práce na nasledujúci rok predložený Predsedníctvom;
f)
posudzuje a prijíma výročnú správu o aktivitách inštitútu; a
g)
schvaľuje, mení a dopĺňa svoje procedurálne pravidlá.
Článok 8
Predsedníctvo
1.
Predsedníctvo pozostáva z ôsmich osôb s kompetenciou v oblasti aktivít inštitútu. Členovia Predsedníctva môžu zastávať svoju pozíciu najviac dve po sebe nasledujúce obdobia.
2.
a)
Štyroch členov Predsedníctva menuje Rada na obdobie troch rokov.
b)
Štyroch členov Predsedníctva menuje Konferencia na obdobie troch rokov.
c)
Rada a Konferencia prijmú pravidlá týkajúce sa procesu nominácie a rotácie členov, ktorých menujú.
d)
Prechodne uvoľnené miesta sa obsadia na základe písomného konania uskutočneného v rámci Rady alebo Konferencie.
3.
Predsedníctvo sa stretáva najmenej raz za rok a rozhodnutia prijíma jednoduchou väčšinou.
4.
Predsedníctvo
a)
v rámci politiky stanovenej Radou pripravuje a hodnotí administratívny a výskumný program práce inštitútu;
b)
na základe usmernenia Radou prijíma potrebné vnútorné predpisy;
c)
schvaľuje rozpočet a účty;
d)
so súhlasom Rady menuje riaditeľa;
e)
schvaľuje prijatie a vylúčenie asociovaných a pridružených členov;
f)
podáva správy Rade a Konferencii;
g)
na základe usmernenia Radou schvaľuje dohodu, na ktorú sa odkazuje v článku 12;
h)
schvaľuje, mení a dopĺňa svoje procedurálne pravidlá; a
i)
stanovuje pravidlá, na ktoré sa odkazuje v článku 7 odseku 1.
Článok 9
Sekretariát
1.
Sekretariát na čele s riaditeľom tvorí personál inštitútu.
2.
S ohľadom na všeobecné pokyny Rady, Konferencie a Predsedníctva menuje riaditeľ ďalší personál, ktorý môže byť potrebný na plnenie úloh inštitútu, a to za podmienok a na výkon povinností, ktoré môže určiť.
Článok 10
Finančné prostriedky
Finančné prostriedky nevyhnutné pre činnosť inštitútu poskytujú:
a)
asociovaní a pridružení členovia prostredníctvom členských poplatkov;
b)
členovia prostredníctvom dobrovoľných príspevkov, ak si to želajú; a
c)
ostatné zdroje, ktoré môžu prichádzať do úvahy.
Článok 11
Rozpočet a účty
Rozpočet a účty inštitútu schvaľuje Predsedníctvo jednoduchou väčšinou na návrh riaditeľa.
Článok 12
Právna subjektivita, privilégiá a imunity
Inštitút má medzinárodnú a domácu právnu subjektivitu. Na území Fínskej republiky má privilégiá a imunity, ktoré sú nevyhnutné na výkon jeho funkcií. Tieto privilégiá a imunity sú definované v dohode medzi inštitútom a vládou Fínskej republiky.
Článok 13
Urovnanie sporov
Akýkoľvek spor týkajúci sa interpretácie alebo uplatňovania tohto dohovoru, ktorý sa neurovná rokovaním alebo s pomocou Predsedníctva, je možné na základe vzájomného súhlasu strán sporu predložiť na zmierovacie konanie podľa dobrovoľných pravidiel zmierovacieho konania Stáleho arbitrážneho súdu.
Článok 14
Podpis a právna záväznosť
1.
Tento dohovor je otvorený na podpis európskym štátom a európskym organizáciám pre regionálnu hospodársku integráciu v Joensuu 28. augusta 2003. Po tomto dátume ostáva otvorený na podpis v Helsinkách na Ministerstve zahraničných vecí Fínskej republiky do 28. novembra 2003.
2.
Tento dohovor je predmetom ratifikácie, prijatia alebo schválenia signatárskymi štátmi a organizáciami pre regionálnu hospodársku integráciu. Listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení budú uložené pri vláde Fínskej republiky, ktorá koná ako depozitár.
3.
Tento dohovor je otvorený na pristúpenie tým európskym štátom a európskym organizáciám pre regionálnu hospodársku integráciu, ktoré ho ešte nepodpísali. Listiny o prístupe sa uložia u depozitára.
4.
Na účely tohto dohovoru je európskym štátom štát, ktorý je spôsobilý pre členstvo v Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov ako európsky štát.
Článok 15
Nadobudnutie platnosti
1.
Tento dohovor nadobúda platnosť v šesťdesiaty deň po dátume uloženia ôsmej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe.
2.
Pre každý štát a organizáciu pre regionálnu hospodársku integráciu, ktorý alebo ktorá ratifikuje, prijme alebo schváli tento dohovor alebo pristúpi k tomuto dohovoru po uložení ôsmej listiny o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe, nadobudne dohovor platnosť v šesťdesiaty deň po dátume, keď tento štát alebo organizácia pre regionálnu hospodársku integráciu uloží svoju listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo prístupe.
Článok 16
Prechodné ustanovenia
1.
Nadobudnutím platnosti tohto dohovoru sa výskumné ústavy, vzdelávacie inštitúcie, komerčné organizácie, orgány na úseku správy lesného hospodárstva, mimovládne organizácie a inštitúcie podobnej povahy z európskych štátov, ktoré sú členmi alebo asociovanými členmi Európskeho lesníckeho inštitútu založeného v roku 1993 ako asociácie podľa fínskeho práva a ktoré podľa jeho stanov do tohto dátumu neoznámili svoju rezignáciu, stanú asociovanými členmi inštitútu. Inštitúcie podobného charakteru z mimoeurópskych štátov, ktoré sú asociovanými členmi zmieneného Európskeho lesníckeho inštitútu a ktoré neoznámili svoju rezignáciu, sa stanú pridruženými členmi inštitútu.
2.
Po nadobudnutí platnosti tohto dohovoru začne inštitút rokovania s Európskym lesníckym inštitútom, ktorý bol založený v roku 1993 ako asociácia podľa fínskeho práva, o prechode aktivít a prevode finančných prostriedkov, majetku a záväzkov Európskeho lesníckeho inštitútu, ktorý bol založený v roku 1993 ako asociácia podľa fínskeho práva, na inštitút.
Článok 17
Zmeny a doplnenia
1.
Tento dohovor môže byť zmenený a doplnený na základe jednomyseľného hlasovania členov prítomných na zasadnutí Rady alebo písomným konaním. Depozitár rozpošle akýkoľvek návrh na zmenu a doplnenie najmenej osem týždňov vopred. V prípade písomného konania depozitár stanoví termín pre doručenie odpovedí.
2.
Zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť v šesťdesiaty deň po dátume, keď všetky zmluvné strany oznámili depozitárovi, že splnili formality požadované vnútroštátnou legislatívou vzhľadom na tieto zmeny a doplnenia.
3.
Ak Konferencia neschváli inak, zmeny a doplnenia nemajú vplyv na inštitucionálne postavenie asociovaných a pridružených členov.
Článok 18
Odstúpenie
Zmluvná strana môže odstúpiť od tohto dohovoru na základe písomného oznámenia o odstúpení depozitárovi. Odstúpenie nadobudne platnosť rok po prijatí oznámenia o odstúpení depozitárom.
Článok 19
Ukončenie platnosti
Platnosť tohto dohovoru je ukončená, keď kedykoľvek po nadobudnutí jeho platnosti má menej ako osem zmluvných strán.
Na dôkaz toho dolu podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali tento dohovor.
Dané v anglickom jazyku v Joensuu 28. augusta 2003.