108/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

108
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že depozitár Dohovoru o založení Európskeho komunikačného úradu (ECO), ktorého funkciu vykonáva Ministerstvo zahraničných vecí Dánskeho kráľovstva, notifikoval zmenu v dátume nadobudnutia platnosti dohovoru.
Dohovor nadobudol platnosť 1. marca 2013 a nie 1. júla 2009, ako bolo publikované v oznámení č. 215/2010 Z. z.