11/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.01.2013

11
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 28. decembra 2012,
ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov pre oblasť cestovného ruchu, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 a 3 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2011 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci na rozvoj regiónov (ďalej len „vzor formulára“),
b)
podrobnosti a náležitosti na predkladanie
1.
ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „správa o priebehu realizácie investičného zámeru“),
2.
záverečnej hodnotiacej správy,
3.
ročnej správy o využívaní investície (ďalej len „správa o využívaní investície“).
§ 2
Vzor formulára je uvedený v prílohe.
§ 3
Obsah a náležitosti správy o priebehu realizácie investičného zámeru
(1)
Správa o priebehu realizácie investičného zámeru obsahuje
a)
identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:
1.
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci; vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií s vyšším podielom ako desať percent všetkých akcií,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,
b)
obdobie, za ktoré sa ročná správa predkladá,
c)
údaje o investičnom zámere, ktorými sú:
1.
názov investičného zámeru,
2.
označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizuje,
3.
charakteristika produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,
4.
číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,
5.
schválená intenzita investičnej pomoci,
6.
schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,
d)
údaje o realizácii investičného zámeru, ktorými sú:
1.
dátum začatia prác na realizácii investičného zámeru,
2.
termín začatia poskytovania produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu,
3.
výška finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku a účel použitia,
4.
detailný zoznam obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, súvisiaci s investičným zámerom,
5.
počet obsadených pracovných miest a úhrn vyplatených miezd pred zdanením vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa vzdelanostnej štruktúry v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej produkcie v cestovnom ruchu alebo zo služieb v cestovnom ruchu,
6.
priemerná mzda zamestnanca pred zdanením vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
7.
prehľad o celkovom predaji prijímateľa investičnej pomoci z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu,
8.
vyhodnotenie nepriamo vytvorených pracovných miest,
9.
vyhodnotenie dodržania vzdelanostnej štruktúry,
10.
vyhodnotenie podielu žiadateľa na relevantnom geografickom trhu,
11.
vyhodnotenie stavu konkurenčného prostredia,
e)
stručný popis postupu realizácie investičného zámeru spolu s odôvodnením odchýlok od plánovaných parametrov investičného zámeru,
f)
výšku poskytnutej investičnej pomoci podľa formy pomoci,
g)
vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v ročnej správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
h)
dátum a miesto vyhotovenia správy o priebehu realizácie investičného zámeru,
i)
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý ročnú správu vypracoval,
j)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,
k)
odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.
(2)
Prílohou k správe o priebehu realizácie investičného zámeru je
a)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania správy o priebehu realizácie investičného zámeru,
b)
potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči
1.
daňovému úradu,
2.
Sociálnej poisťovni,
3.
zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,
c)
hlavná účtovná kniha spolu s analytickým účtom na konci príslušného obdobia, za ktoré sa správa o priebehu realizácie investičného zámeru predkladá,
d)
súvaha a výkaz ziskov a strát ku koncu príslušného obdobia, ku ktorému sa správa o priebehu realizácie investičného zámeru predkladá,
e)
výrok nezávislého audítora potvrdzujúci, že položky zahrnuté do správy o priebehu realizácie investičného zámeru boli riadne zaúčtované v účtovníctve prijímateľa investičnej pomoci,
f)
kópie faktúr a iných dokladov preukazujúcich vynakladanie oprávnených nákladov investičného zámeru,
g)
znalecký posudok, ak bol dlhodobý hmotný majetok obstaraný od spriaznených osôb,1)
h)
stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“) k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,
i)
čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo na základe iného obdobného konania,
j)
čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je v konkurze, likvidácii ani v súdom určenej správe.
(3)
Správa o priebehu realizácie investičného zámeru sa predkladá v dvoch písomných vyhotoveniach spolu s prílohami podľa odseku 2.
§ 4
Obsah a náležitosti záverečnej hodnotiacej správy
(1)
Záverečná hodnotiaca správa obsahuje
a)
identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:
1.
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci; vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií s vyšším podielom ako desať percent všetkých akcií,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,
b)
obdobie, za ktoré sa záverečná hodnotiaca správa predkladá,
c)
údaje o investičnom zámere, ktorými sú:
1.
názov investičného zámeru,
2.
označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizoval,
3.
charakteristika produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie, kapacita produkcie za rok v členení na jednotlivé produkty cestovného ruchu alebo služby cestovného ruchu,
4.
číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,
5.
schválená intenzita investičnej pomoci,
6.
schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,
7.
číslo a dátum vydania kolaudačného rozhodnutia alebo povolenia stavebného úradu na uvedenie technológie, ktorej sa investičná pomoc týka, do trvalej prevádzky,
d)
údaje o realizácii investičného zámeru, ktorými sú:
1.
dátum začatia prác na realizácii investičného zámeru,
2.
termín začatia poskytovania produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu,
3.
dátum skončenia prác na realizácii investičného zámeru,
4.
rok dosiahnutia plánovaného objemu poskytovania produktov v cestovnom ruchu alebo služieb v cestovnom ruchu podľa investičného zámeru,
5.
výška finančných prostriedkov vynaložených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku počas realizácie investičného zámeru v členení podľa jednotlivých rokov a účelu použitia,
6.
identifikačné údaje o pozemku a stavebných objektoch v členení na produkčné priestory, skladové priestory a administratívne budovy,
7.
informácia o výstavbe nových budov alebo o využití prenájmu už existujúcich budov, alebo informácia o zámere ich kúpy,
8.
počet obsadených pracovných miest v jednotlivých rokoch v členení na nové vytvorené pracovné miesta a prevody z existujúcej produkcie alebo zo služieb v cestovnom ruchu podľa vzdelanostnej štruktúry,
9.
označenie okresu, z ktorého sa nové pracovné miesta obsadzujú,
10.
stupeň vytvorenia nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov,
11.
priemerná mzda zamestnanca pred zdanením vrátane poistného na zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
12.
počet zamestnancov, ktorí boli vzdelávaní, druh vzdelávania, vynaložené náklady na vzdelávanie, miesto vzdelávania, dátum začatia a skončenia vzdelávania,
13.
stručný popis, ako boli naplnené plánované oprávnené náklady investičného zámeru v súlade s investičným zámerom,
14.
zhodnotenie dosiahnutých cieľov investičného zámeru,
15.
vyhodnotenie nepriamo vytvorených pracovných miest,
16.
vyhodnotenie dodržania vzdelanostnej štruktúry,
17.
vyhodnotenie podielu žiadateľa na relevantnom geografickom trhu,
18.
vyhodnotenie stavu konkurenčného prostredia,
e)
zdroj financovania oprávnených nákladov na investičný zámer podľa jednotlivých rokov v členení
1.
vlastné finančné prostriedky,
2.
cudzie zdroje,
3.
štátna investičná pomoc podľa zákona,
4.
iné druhy štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,2)
5.
ostatné zdroje,
f)
výšku poskytnutej investičnej pomoci podľa formy pomoci v členení podľa jednotlivých rokov,
g)
celkový obrat, čistý prevádzkový príjem, hospodársky výsledok pred zdanením, objem predaných produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu v hodnotovom vyjadrení a objemovom vyjadrení za posledné tri roky,
h)
odhad podielu prijímateľa investičnej pomoci na relevantnom trhu po skončení investičného zámeru za každý príslušný produkt cestovného ruchu alebo službu cestovného ruchu,
i)
predpokladané trhy, kde bude dodávaný produkt cestovného ruchu alebo služba cestovného ruchu, a spôsob zaistenia odbytu,
j)
odhad zmien spotreby jednotlivých produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu v členských štátoch Európskej únie na nasledujúce tri roky,
k)
predpokladaný hospodársky výsledok pred zdanením na nasledujúce tri roky,
l)
odhad celkového predaja na relevantnom trhu z hľadiska hodnoty a objemu podľa príslušných produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu na nasledujúce tri roky,
m)
druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu,
n)
druh, koncentráciu a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a ovzdušia,
o)
druh a množstvo vznikajúcich odpadov pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu podľa kódu odpadu,
p)
používané prírodné základné suroviny pri poskytovaní produktov cestovného ruchu alebo služieb cestovného ruchu,
q)
vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v záverečnej hodnotiacej správe sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
r)
dátum a miesto vyhotovenia záverečnej hodnotiacej správy,
s)
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý záverečnú hodnotiacu správu vypracoval,
t)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,
u)
odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.
(2)
Prílohou k záverečnej hodnotiacej správe je
a)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania záverečnej hodnotiacej správy,
b)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie alebo povolenie stavebného úradu na uvedenie technológie, ktorej sa investičná pomoc týka do trvalej prevádzky,
c)
výpis z katastra nehnuteľností preukazujúci údaje podľa odseku 1 písm. d) šiesteho bodu,
d)
potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči
1.
daňovému úradu,
2.
Sociálnej poisťovni,
3.
zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,
e)
správa nezávislého audítora k záverečnej hodnotiacej správe,
f)
stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,
g)
čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo na základe iného obdobného konania,
h)
čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci o tom, že nie je v konkurze, likvidácii ani v súdom určenej správe.
(3)
Záverečná hodnotiaca správa sa predkladá v dvoch písomných vyhotoveniach spolu s prílohami podľa odseku 2.
§ 5
Obsah a náležitosti správy o využívaní investície
(1)
Správa o využívaní investície obsahuje
a)
identifikačné údaje prijímateľa investičnej pomoci, ktorými sú:
1.
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právna forma, identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, adresy prevádzkarní, ak sú zriadené, meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za prijímateľa investičnej pomoci; vklady jednotlivých osôb do základného imania vyššie ako desať percent z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) akcií vo vyššom podiele ako desať percent všetkých akcií,
2.
meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom podniká, meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt zodpovedného zástupcu, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku, miesto podnikania a prevádzkarne, ak sú zriadené, ak je žiadateľom fyzická osoba - podnikateľ,
b)
obdobie, za ktoré sa správa o využívaní investície predkladá,
c)
údaje o investičnom zámere, ktorými sú:
1.
názov investičného zámeru,
2.
označenie okresu, obce, katastrálneho územia, kde sa investičný zámer realizoval,
3.
charakteristika produktov cestovného ruchu zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,
4.
číslo a dátum vydania rozhodnutia o schválení investičnej pomoci,
5.
schválená intenzita investičnej pomoci,
6.
schválená výška investičnej pomoci podľa formy pomoci,
7.
dátum skončenia prác na realizácii investičného zámeru,
8.
výška poskytnutej investičnej pomoci podľa formy pomoci v členení podľa jednotlivých rokov,
9.
počet obsadených pracovných miest podľa vzdelanostnej štruktúry,
10.
detailný prehľad o úbytkoch a prírastkoch dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, ktorý bezprostredne súvisí s investičným zámerom,
11.
popis využívania investície,
12.
vyhodnotenie nepriamo vytvorených miest,
13.
vyhodnotenie dodržiavania vzdelanostnej štruktúry,
14.
vyhodnotenie podielu žiadateľa na relevantnom geografickom trhu,
15.
vyhodnotenie stavu konkurenčného prostredia,
d)
vyhlásenie štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci, že údaje uvedené v správe o využívaní investície sú pravdivé, úplné a preukázateľné,
e)
dátum a miesto vyhotovenia správy o využívaní investície,
f)
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca prijímateľa investičnej pomoci, ktorý správu o využívaní investície vypracoval,
g)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu prijímateľa investičnej pomoci,
h)
odtlačok pečiatky prijímateľa investičnej pomoci.
(2)
Prílohou k správe o využívaní investície je
a)
výpis z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starší ako tri mesiace ku dňu predkladania správy o využívaní investície,
b)
potvrdenie o splnení povinností ustanovených zákonom voči
1.
daňovému úradu,
2.
Sociálnej poisťovni,
3.
zdravotnej poisťovni, v ktorej sú povinne zdravotne poistení zamestnanci prijímateľa investičnej pomoci,
c)
účtovná závierka prijímateľa investičnej pomoci za obdobie, za ktoré bola správa o využívaní investície vypracovaná,
d)
správa nezávislého audítora k účtovnej závierke prijímateľa investičnej pomoci za obdobie, za ktoré bola správa o využívaní investície vypracovaná,
e)
stanovisko Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny k obsadeniu a využívaniu vytvorených pracovných miest, na ktoré bola poskytnutá investičná pomoc,
f)
čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci, že nie je voči nemu nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú so spoločným trhom, alebo na základe iného obdobného konania,
g)
čestné vyhlásenie prijímateľa investičnej pomoci o tom, že nie je v konkurze, likvidácii ani v súdom určenej správe.
(3)
Správa o využívaní investície sa predkladá v dvoch písomných vyhotoveniach spolu s prílohami podľa odseku 2.
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2013.
v z. František Palko v. r.
Príloha k vyhláške č. 11/2013 Z. z.
VZOR FORMULÁRA – FORMULÁR NA POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI NA ROZVOJ REGIÓNOV PRE OBLAST CESTOVNÉHO RUCHU
1)
§ 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.