110/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

110
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 2011 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc.
Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas uznesením č. 80 z 27. júna 2012 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky dodatok ratifikoval 14. septembra 2012. Ratifikačná listina bola 14. novembra 2012 odovzdaná depozitárovi, generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.
Dodatok nadobudol platnosť 14. novembra 2012 v súlade s článkom 3.
Dodatok bol predbežne vykonávaný odo dňa podpisu, t. j. od 21. decembra 2011 (oznámenie č. 115/2012 Z. z.).
K oznámeniu č. 110/2013 Z. z.
DODATOK č. 1
k Dohode medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc
Keďže sa Slovenská republika rozhodla aj naďalej zabezpečovať činnosť Centrálneho úradu projektu Transeurópskych železníc v Bratislave,
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Organizácia Spojených národov (ďalej len „OSN“) zastúpená Európskou hospodárskou komisiou OSN, v ktorej mene koná Centrálny úrad projektu Transeurópskych železníc sa dohodli takto:
Článok 1
Predĺženie platnosti
Platnosť „Dohody medzi Slovenskou republikou a Organizáciou Spojených národov o Centrálnom úrade projektu Transeurópskych železníc“ (ďalej len „dohoda“) sa predlžuje podľa jej článku 10 „Záverečné ustanovenia“ ods. 1 do 31. decembra 2014.
Článok 2
Základné ustanovenia
Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť dohody.
Článok 3
Nadobudnutie platnosti a predbežné vykonávanie
Tento dodatok podlieha vnútroštátnemu schváleniu príslušných orgánov Slovenskej republiky a nadobudne platnosť odo dňa doručenia oznámenia Slovenskej republiky o tomto schválení generálnemu tajomníkovi OSN. Tento dodatok bude predbežne vykonávaný od dátumu podpisu.
NA DÔKAZ TOHO podpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali tento dodatok k dohode.
Dané v Bratislave dňa 21. decembra 2011, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku. Obe znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielov pri výklade alebo aplikácii dodatku k dohode je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:
Prvý podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Za Organizáciu Spojených národov:
Výkonný tajomník Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov