111/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

111
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. apríla 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 8 a § 39 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa slová „zdravotnícky asistent a sanitár“ nahrádzajú slovami „zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár“.
2.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia15) vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
verejné zdravotníctvo,
2.
pracovné lekárstvo,
3.
epidemiológia,
4.
hygiena detí a mládeže,
5.
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia,
6.
výchova k zdraviu alebo
7.
služby zdravia pri práci,
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a
d)
najmenej päťročnú odbornú prax.
(7)
Riadenie a organizáciu laboratória vykonáva lekár, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 3 ods. 1,
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
klinická biochémia,
2.
klinická mikrobiológia,
3.
laboratórna medicína alebo
4.
lekárska genetika,
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a
d)
najmenej päťročnú odbornú prax.“.
3.
V § 9 ods. 3 sa slovo „trojročnej“ nahrádza slovom „päťročnej“.
4.
V § 20 ods. 1 písm. a) sa za slovo „zdravotníctvo“ vkladá čiarka a slová „ktoré nadväzuje na získanie vzdelania podľa písmena b),“.
5.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré nadväzuje na získanie vzdelania podľa písmena b),“.
6.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) vykonáva zdravotnícky laborant, ktorý získal
a)
odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa § 23 ods. 1 písm. a),
b)
odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore
1.
laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia,
2.
laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia alebo
3.
laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov,
c)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti H a
d)
najmenej päťročnú odbornú prax.“.
7.
V § 33 ods. 1 sa slová „v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záchrannej zdravotnej službe“ nahrádzajú slovami „neodkladnej zdravotnej starostlivosti“.
8.
Za § 50 sa vkladajú § 50a a 50b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠50a
Odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent
Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava nadobudnutím úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zubný asistent.
§ 50b
Výkon pracovných činností zubného asistenta
Zubný asistent, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností, samostatne vykonáva v zubnej ambulancii starostlivosť o pomôcky a špeciálne nástroje a prístroje, administratívne práce spojené so zubnolekárskym ošetrením, monitoruje dentálno-hygienické problémy pacientov a asistuje zubnému lekárovi pri ich vyšetrovaní a ošetrovaní.“.
9.
V § 70 ods. 4 sa za slovo „štúdia“ vkladajú slová „v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4“.
10.
V § 70 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Vzdelávacia ustanovizeň zdravotníckeho pracovníka zaradí do špecializačného štúdia k 1. októbru alebo k 1. februáru príslušného kalendárneho roka; uvedený dátum je začiatkom špecializačného štúdia.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
11.
V § 70 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmenil zamestnávateľa, k žiadosti pripojí písomný súhlas nového zamestnávateľa, ak si žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia nepodal sám.“.
12.
V § 70 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
13.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10)
Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v tom istom špecializačnom odbore, prijímajúca vzdelávacia ustanovizeň započíta zdravotníckemu pracovníkovi rozsah a obsah absolvovaného špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore a určí zdravotníckemu pracovníkovi formou individuálneho plánu rozsah a obsah špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore, ktoré si má dokončiť v súlade s akreditovaným špecializačným študijným programom.6) Ak zdravotnícky pracovník počas špecializačného štúdia zmení vzdelávaciu ustanovizeň a pokračuje v špecializačnom štúdiu v inom špecializačnom odbore, ustanovenia odsekov 8 a 9 platia rovnako.“.
14.
§ 71 znie:
㤠71
(1)
Do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d) vzdelávacia ustanovizeň započíta časť špecializačného štúdia, ktoré lekár absolvoval v inom špecializačnom odbore, ak časť absolvovaného špecializačného štúdia zodpovedá časti akreditovaného špecializačného študijného programu v špecializačnom odbore podľa prílohy č. 3 časti A písm. d), najviac však v dĺžke jednej tretiny akreditovaného špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.6)
(2)
Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti,27) materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky 28) a pracovného voľna bez náhrady mzdy.29)“.
15.
V § 72 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
16.
V § 72 ods. 3 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
17.
V § 72 sa vypúšťa odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31 sa vypúšťa.
18.
V § 73 ods. 2 sa slová „a 2“ nahrádzajú slovami „až 4“.
19.
V § 73 odsek 3 znie:
„(3)
Pri zmene vzdelávacej ustanovizne počas certifikačnej prípravy sa použije postup podľa § 70 ods. 10 prvej vety.“.
20.
V § 76 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Do indexu sa zaznamenáva
a)
zaradenie, priebeh a ukončenie prípravy na výkon práce v zdravotníctve, ak ide o zdravotnícke povolania logopéd, psychológ, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik,
b)
zaradenie do špecializačného štúdia a zaradenie do certifikačnej prípravy,
c)
zmena zaradenia do špecializačného štúdia,
d)
priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,
e)
prerušenie špecializačného štúdia a prerušenie certifikačnej prípravy,
f)
vyradenie zo špecializačného štúdia a vyradenie z certifikačnej prípravy,
g)
ukončenie špecializačného štúdia a ukončenie certifikačnej prípravy,
h)
obnovenie vedomostí a zručností zdravotníckeho pracovníka na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností pri prerušení alebo nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania.35)
(4)
Záznamy do indexu vykonáva
a)
zamestnávateľ a vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. a),
b)
vzdelávacia ustanovizeň, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. b), c), e), f) a g),
c)
školiteľ, ak ide o záznamy podľa odseku 3 písm. d),
d)
poverený zdravotnícky pracovník, ak ide o záznam podľa odseku 3 písm. h).“.
21.
V § 76 ods. 5 prvá veta znie: „Do záznamníka sa zapisuje druh zdravotného výkonu, dátum poskytnutia zdravotného výkonu a počet zdravotných výkonov a iné odborné aktivity uskutočnené zdravotníckym pracovníkom v rámci špecializačného štúdia a certifikačnej prípravy.“.
22.
V § 78 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak zdravotnícky pracovník vykonával činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť na území členských štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska (ďalej len „členský štát Európskej únie“) najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas posledných piatich rokov,“.
23.
V § 78 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „ak zdravotnícky pracovník vykonával činnosti sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť na území členských štátov Európskej únie najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas posledných piatich rokov,“.
24.
V § 78 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „ak zdravotnícky pracovník vykonával činnosti pôrodnej asistentky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulancii v odbore gynekológia a pôrodníctvo na území členských štátov Európskej únie najmenej tri po sebe nasledujúce roky počas posledných piatich rokov“.
25.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
㤠78a
(1)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník sa považuje aj nadobudnutie
a)
vysokoškolského vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie špeciálnej prípravy na výkon práce v zdravotníctve na úsekoch činností hygiena životného a pracovného prostredia, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, sterilizácia, dezinfekcia a deratizácia, vyšetrovacie metódy v hygiene, vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii alebo vyšetrovacie metódy v parazitológii podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
b)
úplného stredného vzdelania iného ako zdravotníckeho smeru a absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve pomaturitným špecializačným štúdiom na úsekoch činností hygienický dozor, kontrola v zdravotníckych zariadeniach, laboratórne vyšetrovacie metódy v biochémii, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene, laboratórne vyšetrovacie metódy v hygiene práce, laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii, laboratórne vyšetrovacie metódy v toxikológii alebo radiačná hygiena podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
c)
vysokoškolského vzdelania v magisterskom študijnom programe, inžinierskom študijnom programe alebo doktorskom študijnom programe v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo alebo vedecká výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
d)
vysokoškolského magisterského vzdelania alebo inžinierskeho vzdelania v študijných odboroch biológia so zameraním na bunkovú a molekulovú biológiu, biológia so zameraním na fyziológiu živočíchov a človeka, fyzika so zameraním na biofyziku a chemickú fyziku, biomedicínska fyzika, chémia so zameraním na biochémiu, biotechnológia, hygiena potravín, biochémia a biotechnológia, chémia a technológia životného prostredia, biomedicínske inžinierstvo, výživa ľudí, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena životných podmienok, hygiena pracovných podmienok, hygiena výživy alebo hygiena životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti,
e)
vysokoškolského vzdelania v bakalárskom študijnom programe v študijných odboroch potravinárstvo – biochémia alebo biomedicínske inžinierstvo, absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve a získanie špecializácie v špecializačnom odbore hygiena zdravých životných podmienok, hygiena zdravých pracovných podmienok, hygiena zdravej výživy alebo hygiena zdravých životných podmienok detí a mládeže podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 alebo predpisov účinných do 31. decembra 2004, ak zdravotnícky pracovník naďalej vykonáva odborné pracovné činnosti.
(2)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní asistent výživy sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diétna sestra podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(3)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný technik sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubný laborant podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.“.
26.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
㤠79a
(1)
Špecializácia, ktorú získala sestra v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health sa považuje aj nadobudnutie vzdelania absolvovaním
a)
trojročného postgraduálneho štúdia odborník pre riadenie verejného zdravotníctva Master of Public Health na Slovenskej postgraduálnej akadémii medicíny, Škole verejného zdravotníctva v Bratislave v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou podľa predpisov účinných do 27. marca 2002,
b)
spoločného štúdia verejné zdravotníctvo Master of Public Health pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. apríla 2004 a predpisov účinných do 31. decembra 2004.
(3)
Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádioterapia podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore radiačná onkológia podľa tohto nariadenia vlády.
(4)
Špecializácia, ktorú získal rádiologický laborant v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, a špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent v špecializačnom odbore rádiodiagnostika podľa predpisov účinných do 27. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal rádiologický technik v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia podľa tohto nariadenia vlády.“.
27.
Za § 81 sa vkladá § 81a, ktorý znie:
㤠81a
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať aj lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena výživy, špecializačnom odbore hygiena životného prostredia alebo špecializačnom odbore ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením podľa predpisov účinných do 30. júna 2010, ak má
a)
odbornú spôsobilosť na riadenie a organizáciu zdravotníctva v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v prílohe č. 4 časti A a
b)
najmenej päťročnú odbornú prax.“.
28.
V § 83 ods. 3 sa za slová „písm. d)“ vkladajú slová „a certifikačnej prípravy v certifikovaných pracovných činnostiach uvedených v prílohe č. 3 časti A písm. e)“ a vypúšťajú sa slová „a má najmenej tri roky odbornej praxe v špecializačnom odbore, v ktorom získal špecializáciu I. stupňa, za posledných päť rokov“.
29.
Za § 83 sa vkladá § 83a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„83a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)
Odborná spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností získaná podľa predpisov účinných do 30. júna 2013 zostáva zachovaná.
(2)
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka, ktoré sa začalo do 30. júna 2013, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.
(3)
Za získanie odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníckom povolaní zubný asistent sa považuje aj nadobudnutie úplného stredného odborného vzdelania na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zubná inštrumentárka podľa predpisov účinných do 27. marca 2002.
(4)
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore pediatrická ortopédia, ktorú získal lekár podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa považuje za získanie odbornej spôsobilosti na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti pediatrická ortopédia v zdravotníckom povolaní lekár podľa tohto nariadenia vlády.
(5)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore hygiena životného prostredia a zdravia, ktorú získal verejný zdravotník podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore environmentálne zdravie podľa tohto nariadenia vlády.
(6)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v hematológii a transfúziológii podľa tohto nariadenia vlády.
(7)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia vlády.
(8)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej genetike podľa tohto nariadenia vlády.
(9)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii podľa tohto nariadenia vlády.
(10)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, ktorú získal zdravotnícky laborant s úplným stredným odborným vzdelaním podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii podľa tohto nariadenia vlády.
(11)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve podľa tohto nariadenia vlády.
(12)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii, ktorú získal laboratórny diagnostik podľa predpisov účinných do 30. júna 2013, sa rozumie odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii podľa tohto nariadenia vlády.
(13)
Riadenie a organizáciu pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia môže vykonávať lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax, do 31. decembra 2020.
(14)
Riadenie a organizáciu laboratória môže vykonávať do 31. decembra 2020 lekár, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 4 ods. 7 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.
(15)
Riadenie a organizáciu laboratória na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia15) môže vykonávať do 31. decembra 2020 zdravotnícky laborant, ktorý nezískal odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. c), ak má odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 6 písm. b) a najmenej päťročnú odbornú prax.“.
30.
V prílohe č. 1 sa za časť T vkladá nová časť U, ktorá znie:
„U. ZUBNÝ ASISTENT
– úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore zubný asistent“.
Doterajšie časti U až Z sa označujú ako časti V až AA.
31.
V prílohe č. 1 časť Z znie:
„Z. FYZIK
– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a) v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore fyzika, v študijnom odbore informatika alebo v kombinácii študijných odborov fyzika – matematika, fyzika – biológia alebo fyzika – chémia, ktoré nie sú učiteľskými študijnými programami
b) v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore fyzikálne inžinierstvo, biomedicínske inžinierstvo, informatika alebo elektronika, ktoré nie sú učiteľskými študijnými programami“.
32.
V prílohe č. 3 časti A písm. d) sa vypúšťa dvadsiaty ôsmy bod.
Doterajší dvadsiaty deviaty bod až štyridsiaty druhý bod sa označujú ako dvadsiaty ôsmy bod až štyridsiaty prvý bod.
33.
V prílohe č. 3 časti A písm. e) dvadsiaty piaty bod znie:
„25. pediatrická ortopédia“.
34.
V prílohe č. 3 časti D písm. c) sa vypúšťa desiaty bod.
Doterajší jedenásty bod až pätnásty bod sa označujú ako desiaty bod až štrnásty bod.
35.
V prílohe č. 3 časti G sa doterajší text označuje písmenom a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:
„b) certifikovaná pracovná činnosť
– hodnotenie dopadov na zdravie“.
36.
V prílohe č. 3 časť H znie:
„H. ZDRAVOTNÍCKY LABORANT
a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. laboratórne a diagnostické metódy v biológii životného prostredia
2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
7. laboratórne a diagnostické metódy v mikrobiológii životného prostredia
8. laboratórne a diagnostické metódy v oblasti fyzikálnych a chemických analýz a faktorov
9. laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve
b) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve alebo vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant
1. laboratórne metódy v hematológii a transfúziológii
2. laboratórne metódy v klinickej biochémii
3. laboratórne metódy v klinickej genetike
4. laboratórne metódy v klinickej imunológii a alergológii
5. laboratórne metódy v klinickej mikrobiológii
c) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia jeden rok po získaní úplného stredného odborného vzdelania v študijnom odbore zdravotnícky laborant
1. vyšetrovacie metódy v histopatológii
2. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene
3. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
4. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
5. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
6. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
d) certifikovaná pracovná činnosť
– organizácia a techniky v tkanivových bankách
e) certifikované pracovné činnosti po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1. klasifikačný systém v zdravotníctve
2. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
f) certifikovaná pracovná činnosť po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
– klasifikačný systém v zdravotníctve“.
37.
V prílohe č. 3 časti J písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
„2. magnetická rezonancia – MR“.
Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako tretí bod a štvrtý bod.
38.
V prílohe č. 3 časti N sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
39.
V prílohe č. 3 časti T písmeno a) znie:
„a) špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia tri roky po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v inžinierskom študijnom programe v študijnom odbore chémia alebo biochémia v skupine študijných odborov prírodné vedy alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore biológia alebo chémia v skupine študijných odborov prírodné vedy
1. laboratórna medicína
2. laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
3. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike
4. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii
5. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
6. laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii
7. laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve
8. laboratórne a diagnostické metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
9. príprava rádiofarmák“.
40.
V prílohe č. 4 časť G znie:
„G. VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK
po získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore verejné zdravotníctvo
– odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Robert Fico v. r.