112/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

112
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 29. apríla 2013 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013 pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike z 21. marca 2013 uzatvorená medzi Asociáciou vodárenských spoločností
a
Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na obdobie od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 z 27. marca 2013 uzatvorená medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Slovenským cukrovarníckym spolkom.