113/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

113
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
opatrenie z 30. apríla 2013 č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne v znení opatrenia č. 12/2009 (ďalej len „opatrenie“).
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34 ods. 12 a 21 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2008 č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne (oznámenie č. 566/2008 Z. z.) v znení opatrenia č. 12/2009 (oznámenie č. 591/2009 Z. z.). Opatrením sa menia sumy vo výpočte solventnosti stanovené v eurách s cieľom zohľadniť zmeny európskeho indexu spotrebiteľských cien.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/2013 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.