116/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

116
ZÁKON
z 30. apríla 2013,
ktorým sa zriaďuje Slovenský historický ústav v Ríme
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon ustanovuje zriadenie a činnosť Slovenského historického ústavu v Ríme.
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Slovenský historický ústav v Ríme (ďalej len „historický ústav“) je rozpočtová organizácia štátu,1) ktorá je napojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Sídlom historického ústavu je Bratislava, výskumným pracoviskom je Rím.
(3)
Historický ústav spolupracuje s ministerstvom a so Slovenským inštitútom v Ríme (ďalej len „inštitút“).
(4)
Historický ústav sa riadi svojím štatútom.
§ 3
Úlohy historického ústavu
(1)
Historický ústav sa venuje vedeckovýskumnej a vydavateľskej činnosti.
(2)
Historický ústav systematicky skúma najmä archívne materiály so vzťahom ku Slovensku a Slovákom najmä
a)
vo verejných a súkromných archívoch historickej povahy na území Talianskej republiky, Republiky San Maríno a Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov,
b)
vo Vatikánskom tajnom archíve,
c)
v Historickom archíve druhej sekcie Štátneho sekretariátu Svätej stolice,
d)
v archívoch orgánov Rímskej kúrie a jej kongregácií,
e)
v archívoch rehoľných spoločenstiev, náboženských spoločností, univerzít a vysokých škôl.
(3)
Historický ústav systematicky skúma historické knižné fondy so vzťahom ku Slovensku
a)
vo verejných a súkromných knižniciach na území Talianskej republiky, Republiky San Maríno a Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov,
b)
vo Vatikánskej apoštolskej knižnici.
(4)
Historický ústav vykonáva umenovednú činnosť vo verejných a súkromných galériách a múzeách na území Vatikánu, Talianskej republiky, Republiky San Maríno a Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov.
(5)
Historický ústav vykonáva vydavateľskú činnosť, ktorou informuje verejnosť o svojich vedeckovýskumných a iných aktivitách.
(6)
Historický ústav spolupracuje s inštitúciami v Ríme, najmä s historickými ústavmi iných štátov na území Vatikánu a na území Talianskej republiky, ako aj s vedeckými inštitúciami na území Slovenskej republiky, najmä so Slovenskou akadémiou vied, univerzitami a s inými vysokými školami.
(7)
Historický ústav si buduje svoj archív a vedeckú knižnicu.
(8)
Vedeckí pracovníci historického ústavu sú povinní vždy na konci roka vedeckej rade odovzdávať o svojej publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti správu.
§ 4
Organizácia historického ústavu
(1)
Orgánmi historického ústavu sú vedecká rada, rada ústavu a riaditeľ.
(2)
Riaditeľ riadi a zodpovedá za činnosť historického ústavu. Pracoviskom riaditeľa je Rím. Riaditeľ má nárok na mesačný plat.
(3)
Pracoviskom vedeckej rady je Bratislava.
(4)
Vedeckých pracovníkov historického ústavu vyberá na základe výberového konania vedecká rada. Vedecká rada určuje vedeckým pracovníkom historického ústavu štipendium. Podrobnosti upravia vnútorné predpisy historického ústavu.
(5)
Riaditeľa alebo člena vedeckej rady aj bez návrhu svojím rozhodnutím odvolá z funkcie ten orgán, ktorý ho do funkcie ustanovil, a to vtedy, ak bol riaditeľ alebo člen vedeckej rady právoplatne odsúdený za trestný čin alebo ak riaditeľ alebo člen vedeckej rady najmenej šesť mesiacov nevykonával svoju funkciu.
§ 5
Vedecká rada
(1)
Vedecká rada historického ústavu má deväť členov, ktorí si spomedzi seba nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov volia svojho predsedu. Predseda vedeckej rady zvoláva schôdze vedeckej rady a predsedá im.
(2)
Členov vedeckej rady spomedzi odborníkov z odborov histórie, archeológie, práva, dejín staroveku, stredoveku, moderných a cirkevných dejín, archívnictva a knihovníctva vymenúva a odvoláva minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Kandidátov na členov vedeckej rady navrhujú ministrovi minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, minister kultúry Slovenskej republiky, predseda Slovenskej akadémie vied, riaditeľ Slovenského národného archívu a dekani filozofických fakúlt so sídlom na území Slovenskej republiky.
(4)
Funkčné obdobie členov vedeckej rady je trojročné. Člen vedeckej rady môže byť vymenovaný najviac dvakrát po sebe.
(5)
Vedecká rada
a)
určuje zásadnú koncepciu vedeckovýskumnej činnosti historického ústavu,
b)
stanovuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány výskumu historického ústavu,
c)
zodpovedá za odbornosť vedeckovýskumného kolektívu,
d)
organizuje výberové konania a udeľuje štipendiá vedeckým pracovníkom z odborov historických, filologicko-historických, právne-historických a umenovedno-historických,
e)
riadi vydavateľskú činnosť a schvaľuje výročnú správu o činnosti historického ústavu,
f)
koordinuje spoluprácu historického ústavu na projektoch medzinárodného významu,
g)
volí na návrh ministra riaditeľa historického ústavu,
h)
schvaľuje štatút historického ústavu a jeho zmeny,
i)
prerokúva ročný rozpočet a schvaľuje ročnú účtovnú závierku historického ústavu,
j)
vykonáva kontrolnú funkciu voči riaditeľovi a rade ústavu a voči vedeckým pracovníkom historického ústavu,
k)
schádza sa podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.
(6)
Členstvo vo vedeckej rade je čestné a bez nároku na pravidelný plat okrem náhrady cestovného podľa osobitného predpisu.
§ 6
Rada ústavu
(1)
Radu ústavu tvorí riaditeľ, riaditeľ inštitútu a tajomník historického ústavu menovaný riaditeľom.
(2)
Do pôsobnosti rady ústavu patrí najmä
a)
zodpovednosť za riadny chod a činnosť historického ústavu,
b)
vypracúvať návrh ročného rozpočtu historického ústavu a predkladať ho po prerokovaní vo vedeckej rade na schválenie ministerstvu,
c)
vypracúvať návrh štatútu historického ústavu, jeho zmien a predkladať ho vedeckej rade na schválenie,
d)
vypracovať do 31. marca výročnú správu o činnosti historického ústavu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj ročnú účtovnú závierku, a predložiť ich vedeckej rade na schválenie.
§ 7
Riaditeľ
(1)
Štatutárnym orgánom historického ústavu je riaditeľ.
(2)
Riaditeľa volí na návrh ministra vedecká rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov vedeckej rady.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa je trojročné. Za riaditeľa môže byť zvolená tá istá fyzická osoba najviac dvakrát po sebe.
(4)
Za riaditeľa môže kandidovať iba vedecký pracovník, ktorý nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a je občanom Slovenskej republiky. V čase neprítomnosti alebo nespôsobilosti vykonávať túto funkciu dlhšie ako 30 dní poverí minister jedného z členov vedeckej rady zastupovaním riaditeľa.
(5)
Riaditeľ zodpovedá za vedecký výskum vedeckých pracovníkov historického ústavu.
(6)
Riaditeľ sa zúčastňuje schôdzí vedeckej rady s poradným hlasom.
§ 8
Štatút
(1)
Podrobnosti o organizácii a činnosti historického ústavu upraví štatút.
(2)
Návrh štatútu a jeho zmien vypracúva rada ústavu. Štatút a jeho zmeny schvaľuje vedecká rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov vedeckej rady.
§ 9
Hospodárenie a financovanie
(1)
Historický ústav hospodári s
a)
vlastným rozpočtom,
b)
majetkom štátu,
c)
darmi.
(2)
Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje historický ústav, sa vzťahuje osobitný predpis.2)
§ 10
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
1)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.