117/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

117
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 13. mája 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 40 písm. a) a b) zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak sa žiadosť týka autorizácie prípravku podľa § 16 ods. 14 zákona“.
2.
V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou odborného posudku sú informácie uvedené v prílohe č. 2a.“.
3.
V § 5 ods. 10 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa menia údaje v nej uvedené“.
4.
V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Tento prípravok sa pre príslušnú oblasť neoznačuje podľa osobitného predpisu.29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.“.
5.
V § 9 ods. 4 sa odkaz 28 nahrádza odkazom 29 a na konci sa pripája táto veta: „Tento prípravok sa pre príslušnú oblasť neoznačuje podľa osobitného predpisu.29a)“.
6.
V § 12 odsek 2 znie:
„(2)
Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 sú odborné posudky odborných pracovísk. Ak sa prípravok na účely výskumu a vývoja bude používať podľa § 27 a 28 zákona, odborné posudky sa nepredkladajú; pre takéto použitie prípravku platia podmienky a obmedzenia uvedené v prílohe č. 3a.“.
7.
V § 14 ods. 1 písm. a) sa slová „toxický, veľmi toxický, karcinogénny, mutagénny alebo poškodzujúci reprodukciu kategórie 2 alebo kategórie 3“ nahrádzajú slovami „karcinogénny, mutagénny, toxický pre reprodukciu kategórie 1A, 1B5) alebo narúšajúci endokrinný systém,42a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 42a znie:
„42a)
Príloha II bod 3.6.5. nariadenia (ES) č. 1107/2009.“.
8.
V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
je klasifikovaný ako karcinogénny, mutagénny alebo toxický pre reprodukciu kategórie 2 a na základe odborného posudku odborného pracoviska podľa § 7 písm. g) prvého bodu zákona predstavuje riziko pre zdravie ľudí.“.
9.
V § 15 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
potvrdenie, že držiteľ autorizácie je vlastníkom dokumentačného súboru údajov alebo súhlas vlastníka dokumentačného súboru údajov na prístup k týmto údajom, ak žiadateľ nie je vlastníkom týchto údajov; potvrdenie a súhlas vlastníka sa predkladá v origináli alebo ako úradne overená kópia a úradne preložené do štátneho jazyka.“.
10.
V § 15 ods. 5 sa vypúšťa písmeno b).
11.
V § 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak sa prehodnotenie existujúcej autorizácie prípravku na ochranu rastlín vykonáva zonálne a zonálny spravodajský členský štát hodnotí širší rozsah použitia, ako je rozsah použitia autorizovaný v Slovenskej republike, súčasťou žiadosti o prehodnotenie autorizácie môže byť aj žiadosť o rozšírenie rozsahu autorizácie o použitie, ktoré bolo súčasťou hodnotenia zonálnym členským štátom, a toto hodnotenie je pre podmienky Slovenskej republiky relevantné.
(7)
Rozhodnutím o prehodnotení existujúcej autorizácie po schválení účinnej látky uvedenej v osobitnom predpise46a) alebo po obnovení schválenia účinnej látky podľa osobitného predpisu46b) sa zároveň ukončí proces prehodnotenia existujúcej autorizácie na základe žiadosti držiteľa autorizácie podanej po zaradení účinnej látky.46c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46a až 46c znejú:
„46a)
Nariadenie Komisie (ES) č. 737/2007 z 27. júna 2007 o ustanovení postupu pri obnove zaradenia prvej skupiny účinných látok do prílohy I k smernici Rady 91/414/EHS a vytvorení zoznamu týchto látok (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2007).
46b)
Čl. 14 nariadenia (ES) č. 1107/2009.
46c)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 186/2012 o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.“.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 485/2011 Z. z.
VZOR
Žiadosť o autorizáciu, vzájomné uznávanie autorizácie, rozšírenie autorizácie na menej významné použitie, obnovenie autorizácie, zmenu a doplnenie autorizácie, prevod autorizácie, posúdenie ekvivalencie účinnej látky, safenera alebo synergenta, prebaľovanie prípravkov na ochranu rastlín, prehodnotenie existujúcej autorizácie a predĺženie doby platnosti autorizácie
13.
Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 2a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2a k vyhláške č. 485/2011 Z. z.
Obsah odborného posudku
Odborný posudok obsahuje informácie najmä o
1. identifikačnom čísle žiadosti stanovenom kontrolným ústavom,
2. type žiadosti,
3. dátume podania žiadosti na odborné pracovisko,
4. žiadateľovi,
5. identifikačnom čísle odborného posudku,
6. všeobecne záväzných právnych predpisoch a platných usmerňovacích dokumentoch, na ktorých základe bol odborný posudok vypracovaný,
7. dokumentácii použitej na vypracovanie odborného posudku a zoznam štúdií použitých na hodnotenie (napr. vo forme prílohy),
8. konkrétnych bezpečných použitiach vo forme tabuľky správnej agronomickej praxe t. j. informácie o plodine, účele použitia (škodlivý organizmus, faktor), dávke prípravku na ha, dávke vody na ha, BBCH fáze použitia, metóde aplikácie, ochrannej dobe,
9. záveroch odborného posúdenia za danú oblasť a návrhu pre autorizáciu, zmenu a doplnenie autorizácie alebo predĺženie doby platnosti autorizácie vrátane záväzných podmienok, obmedzení alebo opatrení súvisiacich s uvádzaním na trh a bezpečným používaním prípravku,
10. nezáväzných odporúčaniach pre autorizáciu, zmenu a doplnenie autorizácie, predĺženie doby platnosti autorizácie, kde je to relevantné,
11. odôvodnení každej zmeny oproti pôvodnej autorizácii alebo návrhu žiadateľa (napr. zníženie počtu plodín),
12. klasifikácii a označení, kde je to relevantné,
13. súlade použití s maximálnymi hladinami rezíduí, ak sa odborný posudok týka hodnotenia zdravia ľudí,
14. mene a priezvisku osoby, ktorá odborný posudok vypracovala, podpis a dátum.“.
14.
Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 485/2011 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O POVOLENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN NA ÚČELY VÝSKUMU A VÝVOJA
15.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3a k vyhláške č. 485/2011 Z. z.
Podmienky a obmedzenia pri použití prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja
Na prípravok určený na použitie na účely výskumu a vývoja sa z hľadiska nebezpečenstva pre zvieratá, vtáky, vodné organizmy, včely, iné užitočné článkonožce a z hľadiska ochrany vodných zdrojov sa vzťahuje táto klasifikácia a označenie:
Z 1: Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, zvlášť nebezpečný osobitne pre prežúvavce.
Vt 1: Prípravok je pre vtáky jedovatý.
Vt 2: Morené osivo je pre vtáky jedovaté (ak je prípravok určený na morenie osiva).
Vo 1: Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.
Vč 1: Prípravok je pre včely jedovatý.
Vč 1: Prípravok je jedovatý pre populácie iných užitočných článkonožcov.
R50/53 Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.
S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.
S35 Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom.
S57 Použite vhodný obal, aby ste zabránili kontaminácii.
S 61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov
SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.)
SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržiavať ochrannú zónu od hladín tečúcich a stojatých vôd.
Uložte mimo dosahu zvierat!
Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!
Obmedzenie použitia PHO4.
Všeobecné podmienky a obmedzenia
Prípravok sa použije na čo najmenšej ploche nevyhnutnej na získanie požadovaných údajov; celková plocha, na ktorej sa prípravok použije, nepresiahne 1 ha za rok pre každú účinnú látku.
Pri používaní prípravku sa musí dodržiavať kódex správnej poľnohospodárskej praxe.
Letecká aplikácia prípravku je zakázaná.
Podmienky a obmedzenia na ochranu operátorov
Pri manipulácii s koncentrátom prípravku a pri príprave postrekovej kvapaliny sa musí použiť pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, maska na ochranu dýchacích orgánov, zástera z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumová obuv.
Pri aplikácii prípravku sa musí použiť pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, maska na ochranu dýchacích orgánov, rukavice na prácu s chemikáliami a gumová obuv.
Podmienky a obmedzenia na ochranu spotrebiteľa
Ošetrené rastliny alebo rastlinné produkty sa nesmú konzumovať ani skrmovať.
Ošetrené rastliny alebo rastlinné produkty sa musia zneškodniť bezpečným spôsobom.
Podmienky a obmedzenia na ochranu životného prostredia
1. Ochrana včiel
Prípravok sa nepoužije
a) na kvitnúcich porastoch navštevovaných včelami,
b) na stromoch, kroch a iných rastlinách, ktoré sú navštevované včelami v čase kvetu, pri výskyte medovice alebo mimokvetového nektáru.
Prípravok možno použiť počas denného letu včiel v okruhu 100 m okolo trvalého stanovišťa včelstiev len so súhlasom včelára.
Prípravok možno použiť len v takej vzdialenosti od kvitnúcich porastov, kvitnúcich stromov a krov navštevovaných včelami alebo od stanovišťa včelstiev, ktorá pri spôsobe použitia prípravku a aplikačného zariadenia, pri sile a smere vetra zaručuje, že včely neprídu do styku s použitým prípravkom.
Na porastoch pod kvitnúcimi stromami možno použiť prípravok len takým spôsobom, ktorý vylučuje zanesenie prípravku na kvety stromov.
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na použitie prípravku v uzatvorenom priestore, zabezpečenom pred včelami a inými opeľovačmi.
2. Ochrana vtákov a zvierat
Prípravok sa nepoužije
a) vo zverniciach, v bažantniciach, rezerváciách pre zver a v ich blízkosti,
b) v čase liahnutia vtákov a rodenia zvierat na tých pozemkoch, kde liahnutie a rodenie prebieha.
Prípravok sa nesmie aplikovať na pastviny, kde sa pasú domáce a voľne žijúce prežúvavce a rastliny ošetrené takýmto prípravkom nesmú byť prežúvavcami skrmované.
Opatrenia na ochranu zvierat pri používaní prípravku sú:
a) vypudenie zvierat z pozemku, ktorý sa má ošetriť, tesne pred použitím prípravku,
b) zabránenie priameho zásahu zvierat pri aplikácii prípravku,
c) zabránenie prístupu zvierat na ošetrené pozemky dostupnými a ekonomicky únosnými prostriedkami, napríklad plašiče zvierat, elektrické ohrady, minimálne počas ošetrenia prípravkom,
d) odstránenie vysypaného alebo rozliateho prípravku alebo namoreného osiva z pozemku.
3. Ochrana necieľových rastlín, hmyzu a iných článkonožcov
Aplikácia sa nesmie vykonať vo vzdialenosti kratšej ako 6 m od okraja poľa.
4. Ochrana rýb a ostatných vodných organizmov
Prípravok sa nepoužije vo vodných ekosystémoch a v mokradiach.
Povrchové vody ani kanály sa nesmú znečisťovať prípravkom alebo použitým obalom,
Postrek sa musí vykonať v smere od vody/vodných tokov a vodných zdrojov, nesmie zasiahnuť povrchové ani podzemné zdroje vody.
5. Ochrana vôd
Prípravky sú vylúčené z používania v 1. ochrannom pásme.
Prípravky sa nesmú používať vo vzdialenosti menšej ako 5 m od povrchových tokov a vodných plôch.
Aplikačná kvapalina stekajúca z plochy, na ktorej nie je vegetácia, sa nesmie dostať do povrchových vôd a musí sa zneškodniť bezpečným spôsobom.
Použité obaly a zvyšky prípravkov sa musia zneškodniť bezpečným spôsobom.1)
Priame vypúšťanie prípravku do podzemných a povrchových vôd je zakázané.
Vylievanie prípravku do verejnej kanalizácie je zakázané.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 491/2011 Z. z. o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení.“.
16.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 485/2011 Z. z.
VZOR
OZNÁMENIE PLÁNOVANÉHO VYKONANIA SKÚŠOK PODĽA § 21 ods. 3 ZÁKONA
17.
Príloha č. 5 znie:
„Príloha č. 5 k vyhláške č. 485/2011 Z. z.
VZOR
ŽIADOSŤ O POVOLENIE PARALELNÉHO OBCHODU PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Ľubomír Jahnátek v. r.