12/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.01.2013

12
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. decembra 2012 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa z 19. decembra 2012 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2013, uzatvorená medzi zástupcami poverenými vládou a reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2013 z 19. decembra 2012 uzatvorená medzi štátom zastúpeným zástupcami poverenými vládou
a
Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska a Všeobecným slobodným odborovým zväzom.
3. Dodatok č. 2 z 3. decembra 2012 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2011 - 2013 uzatvorenej 20. decembra 2010 medzi Združením odborárov energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.