120/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

120
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. júna 2012 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej.
S dohodou vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 409 z 30. januára 2013.
S predbežným vykonávaním dohody vyslovil súhlas prezident Slovenskej republiky 19. apríla 2013.
V súlade s článkom 330 ods. 3 Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej sa dohoda predbežne vykonáva od 1. marca 2013.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.