121/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

121
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. januára 2007 bola v Ankare podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení.
Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 318 z 29. marca 2007 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Prezident Slovenskej republiky ratifikačnú listinu podpísal 24. apríla 2007. Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila 25. apríla 2013 v Bratislave v súlade s článkom 32 ods. 1.
Zmluva nadobudne platnosť 1. júla 2013 v súlade s článkom 32 ods. 2.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zároveň oznamuje, že 25. januára 2007 bola v Ankare podpísaná Vykonávacia dohoda na vykonávanie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení.
Vykonávacia dohoda je platná počas platnosti zmluvy.
K oznámeniu č. 121/2013 Z. z.
ZMLUVA medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení
Slovenská republika a Turecká republika (ďalej len „zmluvné strany“)
s prianím upraviť vzťahy medzi oboma štátmi v oblasti sociálneho zabezpečenia
dohodli sa takto:
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Definície
1.
Na účely tejto zmluvy:
a)
„právne predpisy“ znamenajú zákony, predpisy a nariadenia, ktoré sa vzťahujú na oblasti sociálneho zabezpečenia a systémy uvedené v článku 2,
b)
„príslušný úrad“ znamená vo vzťahu k Slovenskej republike Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vo vzťahu k Tureckej republike Ministerstvo práce a sociálneho zabezpečenia a ďalšie príslušné ministerstvá,
c)
„príslušný nositeľ“ znamená nositeľa zodpovedného za vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2,
d)
„nositeľ“ znamená úrad alebo inštitúciu zodpovednú za uplatňovanie všetkých právnych predpisov alebo akejkoľvek časti právnych predpisov uvedených v článku 2,
e)
„poistená osoba“ znamená osobu, ktorá podlieha alebo podliehala právnym predpisom uvedeným v článku 2,
f)
„obdobia poistenia“ znamenajú obdobia, počas ktorých boli poistné príspevky platené alebo sú považované za zaplatené,
g)
„dôchodok“, „dávka“ znamená každý dôchodok a dávku poskytovanú podľa právnych predpisov uvedených v článku 2,
h)
„bydlisko“ znamená obvyklé bydlisko,
i)
„pobyt“ znamená prechodný pobyt,
j)
„rodinní príslušníci“ znamenajú osoby určené alebo uznané ako také podľa právnych predpisov uplatňovaných príslušným nositeľom,
k)
„pozostalí“ znamenajú osoby určené alebo uznané ako také právnymi predpismi, podľa ktorých sa priznávajú dávky.
2.
Ďalšie pojmy, ktoré sú používané v tejto zmluve, majú význam, ktorý im patrí podľa uplatňovaných právnych predpisov.
Článok 2
Vecný rozsah
1.
Táto zmluva sa vzťahuje na tieto právne predpisy:
A - vo vzťahu k Slovenskej republike, ktoré upravujú všeobecný systém sociálneho zabezpečenia:
1)
dôchodkové poistenie (starobné, invalidné a pozostalostné dávky),
2)
pracovné úrazy a choroby z povolania,
3)
poistenie v nezamestnanosti,
4)
príspevok na pohreb,
5)
rodinné dávky.
B - vo vzťahu k Tureckej republike:
1)
zákon o sociálnom poistení zahŕňajúci zmluvných pracovníkov a zákon o sociálnom poistení zmluvných pracovníkov v poľnohospodárstve (staroba, invalidita, pozostalí, pracovné úrazy a choroby z povolania),
2)
zákon o dôchodkovom fonde Tureckej republiky, ktorý ustanovuje nároky štátnych zamestnancov (staroba, invalidita a pozostalí),
3)
zákon Inštitúcie sociálneho poistenia pre obchodníkov, remeselníkov, umelcov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby a zákon o sociálnom poistení pre osoby pracujúce na svoj účet v poľnohospodárstve (staroba, invalidita a pozostalí),
4)
právne predpisy vzťahujúce sa na dôchodkové fondy, ako je uvedené v dočasnom článku 20 zákona o sociálnom poistení č. 506 (staroba, invalidita, pozostalí, pracovný úraz a choroby z povolania),
5)
zákon o poistení v nezamestnanosti uplatňovaný so zreteľom na poistených pracovníkov, ktorí pracujú podľa článkov tejto zmluvy.
2.
Táto zmluva sa tiež vzťahuje na akékoľvek právne predpisy, ktoré nahrádzajú, menia, dopĺňajú právne predpisy uvedené v odseku 1, s výnimkou odseku 3.
3.
Táto zmluva sa tiež vzťahuje na právne predpisy týkajúce sa novej oblasti sociálneho poistenia za predpokladu, že na tento účel sa uzatvorí dohoda medzi zmluvnými stranami.
Článok 3
Osobný rozsah
Ak nie je ďalej ustanovené inak, táto zmluva sa vzťahuje na osoby, na ktoré sa vzťahujú alebo vzťahovali právne predpisy jednej zmluvnej strany alebo oboch zmluvných strán, a na iné osoby, ktoré svoje práva odvodzujú od týchto osôb.
Článok 4
Rovnaké zaobchádzanie
Ak nie je ďalej ustanovené inak v tejto zmluve, osoby, ktoré majú bydlisko na území jednej zmluvnej strany a na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy, majú rovnaké práva podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území majú bydlisko, za tých istých podmienok ako štátni príslušníci tejto zmluvnej strany.
Článok 5
Vývoz dávok
Ak nie je ďalej ustanovené inak v tejto zmluve, dávky priznané podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany osobám uvedeným v článku 3 sa vyplácajú v rovnakej výške, ak majú bydlisko na území druhej zmluvnej strany alebo na území tretieho štátu iného, ako sú zmluvné strany.
Článok 6
Zabránenie prekrývaniu dávok
1.
Ak sa podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany priznaná dávka znižuje, pozastavuje alebo odníma z dôvodu súbehu s inými dávkami sociálneho zabezpečenia, takéto podmienky súbehu sa uplatnia vtedy, ak vznikne nárok na dávky sociálneho zabezpečenia podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.
2.
Odsek 1 sa neuplatní na dávky týkajúce sa staroby, invalidity, smrti alebo choroby z povolania, ktoré priznajú nositelia oboch zmluvných strán podľa ustanovení článku 14 a článku 18 písm. b).
DRUHÁ ČASŤ
Uplatňovanie právnych predpisov
Článok 7
Všeobecné pravidlá
Ak nie je ďalej uvedené inak v tejto zmluve:
1.
Osoby, ktoré sú zamestnané na území jednej zmluvnej strany, vzhľadom na toto zamestnanie podliehajú právnym predpisom len tejto zmluvnej strany aj keď majú bydlisko na území druhej zmluvnej strany alebo ak sa sídlo alebo miesto podnikania ich zamestnávateľa nachádza na území druhej zmluvnej strany.
2.
Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá vykonáva činnosť na území jednej zmluvnej strany, podlieha právnym predpisom tejto zmluvnej strany, aj keď má bydlisko na území druhej zmluvnej strany.
3.
Štátni zamestnanci jednej zmluvnej strany a osoby, ktoré sa za také považujú, podliehajú právnym predpisom zmluvnej strany, ktorej administratíva ich zamestnáva.
Článok 8
Vyslanie
1.
Ak osoba zamestnaná na území jednej zmluvnej strany je vyslaná svojím zamestnávateľom, pre ktorého zvyčajne pracuje, vykonávať dohodnutú prácu na územie druhej zmluvnej strany, naďalej podlieha právnym predpisom prvej zmluvnej strany, ak očakávané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov.
2.
Na osobu samostatne zárobkovo činnú na území jednej zmluvnej strany, ktorá vykonáva túto činnosť na území druhej zmluvnej strany, sa vzťahujú právne predpisy prvej zmluvnej strany za predpokladu, že očakávané trvanie tejto práce nepresiahne 24 mesiacov.
Článok 9
Personál podnikov medzinárodnej dopravy
1.
Osoba, ktorá je zamestnancom dopravcu, ktorý za prenájom alebo pre vlastné potreby vykonáva medzinárodné dopravné služby pre cestujúcich alebo tovar po ceste, železnici, vo vzduchu alebo po riečnych cestách a má svoje sídlo na území druhej zmluvnej strany, podlieha právnym predpisom tejto zmluvnej strany.
2.
Osoba, ktorá je zamestnaná pobočkou alebo stálym zastúpením, ktoré sa nachádzajú na území zmluvnej strany inej, ako je tá, kde je sídlo podniku, podlieha právnym predpisom zmluvnej strany, na ktorej území sa nachádza táto pobočka alebo stále zastúpenie.
Článok 10
Členovia posádky lode
1.
Osoba, ktorá je zamestnaná na námornej lodi, ktorá pláva pod vlajkou jednej zmluvnej strany, podlieha právnym predpisom tejto zmluvnej strany.
2.
Ak osoba, ktorá zvyčajne vykonáva svoje zamestnanie v teritoriálnych vodách alebo v prístave zmluvnej strany, ale nie je členom posádky, pracuje pri naloďovaní, vyloďovaní a oprave lode plávajúcej pod vlajkou druhej zmluvnej strany alebo vykonáva dozor nad týmito činnosťami, podlieha právnym predpisom zmluvnej strany prístavu alebo teritoriálnych vôd.
3.
Osoba, ktorá je zamestnaná na námornej lodi, ktorá pláva pod vlajkou jednej zmluvnej strany, ktorá je odmeňovaná za určitú prácu podnikom, ktorý má svoje sídlo, alebo osobou, ktorá má bydlisko na území druhej zmluvnej strany, podlieha právnym predpisom druhej zmluvnej strany, ak má bydlisko na tomto území. Na účely uplatňovania týchto právnych predpisov sa podnik alebo osoba, ktoré vyplácajú odmenu, považujú za zamestnávateľa.
Článok 11
Diplomatické misie a konzulárne úrady
1.
Členovia diplomatických misií a konzulárnych úradov jednej zmluvnej strany, ako aj tí, ktorí sú vyslaní zmluvnou stranou, ktorej diplomatická misia alebo konzulárny úrad patrí, pracovať do súkromných služieb členov, podliehajú právnym predpisom vysielajúcej zmluvnej strany.
2.
Služobný personál uvedený v odseku 1 tohto článku podlieha právnym predpisom prijímajúcej zmluvnej strany, ak ide o miestnych zamestnancov. Tí si môžu zvoliť uplatňovanie právnych predpisov zamestnávajúcej zmluvnej strany v lehote troch mesiacov po dátume nástupu do zamestnania za predpokladu, že sú štátni príslušníci tejto zmluvnej strany.
Článok 12
Výnimky
Príslušné úrady zmluvných strán sa môžu dohodnúť na výnimkách z ustanovení článkov 7 až 11 tejto zmluvy týkajúcich sa právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na určitú osobu alebo skupinu osôb.
TRETIA ČASŤ
Osobitné ustanovenia
PRVÁ KAPITOLA
Starobné, invalidné a pozostalostné dávky
Článok 13
Spočítavanie období poistenia
1.
Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú nárok na dávky splnením určitých období poistenia, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany započíta obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ak sa neprekrývajú, tak ako keby to boli obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.
Ak osobe nevznikne nárok na dávku podľa ustanovení tohto článku, zmluvné strany započítajú tiež obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov tretieho štátu, s ktorým obe zmluvné strany uzavreli zmluvu o sociálnom zabezpečení, ak sa neprekrývajú.
2.
Spôsob prepočítania období poistenia získaných podľa slovenských a tureckých právnych predpisov určí vykonávacia dohoda.
3.
Pri určení podmienok týkajúcich sa nároku na dávku podľa tureckých právnych predpisov sa zohľadní dátum prvého začiatku zamestnania na území druhej zmluvnej strany.
Článok 14
Výpočet dávok
1.
Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany bez ohľadu na ustanovenia článku 13, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany vypočíta dávky len za obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva.
2.
Ak oprávnená osoba spĺňa podmienky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany s prihliadnutím len na ustanovenia článku 13, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany vypočíta dávku takto:
a)
príslušný nositeľ vypočíta teoretickú výšku dávky tak, ako keby všetky obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán boli získané len podľa právnych predpisov, ktoré nositeľ vykonáva,
b)
v prípade dávok, ktorých výška nezávisí od dĺžky získaných období poistenia, výška sa bude považovať za teoretickú výšku uvedenú v predchádzajúcom písmene,
c)
príslušný nositeľ potom vypočíta skutočnú výšku dávky, ktorú vyplatí nositeľ oprávnenej osobe na základe teoretickej výšky vypočítanej v súlade s ustanoveniami písmena a) alebo písmena b) tohto odseku, ak je to vhodné, a v pomere k vzťahu medzi obdobiami získanými pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, a súhrnom období získaných pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán. Toto je suma určená na výplatu oprávnenej osobe.
3.
Na určenie priemerného zárobku, ktorý je potrebný na výpočet výšky dávky, príslušný nositeľ zohľadní len zárobky zodpovedajúce obdobiam poistenia získaným podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva.
4.
Ak nositeľ Slovenskej republiky môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na obdobia poistenia získané podľa slovenských právnych predpisov, nepoužije sa ustanovenie odseku 2.
Článok 15
Obdobia poistenia kratšie ako jeden rok
1.
Bez ohľadu na ustanovenia článku 14, ak celková dĺžka období poistenia získaných podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je kratšia ako jeden rok a ak len na základe týchto období poistenia nevznikne žiadny nárok na dávky podľa týchto právnych predpisov, nositeľ tejto zmluvnej strany nie je povinný priznať dávku.
2.
V takom prípade príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany vypočíta dôchodok s prihliadnutím na obdobia poistenia uvedené v odseku 1 tohto článku tak, ako keby tieto obdobia poistenia boli získané podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva.
DRUHÁ KAPITOLA
Príspevok na pohreb
Článok 16
Príspevok na pohreb
1.
Poskytovanie príspevku na pohreb sa riadi výlučne právnymi predpismi každej zmluvnej strany.
2.
Ak pri vykonávaní tejto zmluvy vznikne nárok na príspevok na pohreb podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán, príspevok na pohreb sa vyplatí len podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území došlo k úmrtiu.
TRETIA KAPITOLA
Choroby z povolania a pracovné úrazy
Článok 17
Vystavenie sa rovnakému riziku na území obidvoch zmluvných strán
1.
Ak osoba získa chorobu z povolania v zamestnaní po tom, čo na územiach oboch zmluvných strán vykonávala povolanie, ktoré mohlo spôsobiť túto chorobu, dávky, na ktoré osoba alebo jej pozostalí majú nárok, sa priznajú podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, ktorej podmienky boli splnené naposledy, s prihliadnutím, ak je to vhodné, na ustanovenia odsekov 2 až 4 tohto článku.
2.
Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je nárok na poberanie dávok za choroby z povolania podmienený tým, že príslušná choroba sa prvýkrát zistí na jej území, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak táto choroba bola prvýkrát zistená na území druhej zmluvnej strany.
3.
Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je nárok na poberanie dávok za choroby z povolania podmienený tým, že príslušná choroba bola zistená v rámci určitej lehoty po skončení posledného zamestnania, ktoré mohlo spôsobiť vznik tejto choroby, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany vezme do úvahy aj podobné zamestnanie vykonávané na území tejto zmluvnej strany tak, ako keby bolo vykonávané podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.
4.
Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany priznanie dávok za choroby z povolania explicitne alebo implicitne je podmienené tým, že zamestnanie, ktoré môže spôsobiť vznik uvedenej choroby, bolo vykonávané počas určitého obdobia, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany zohľadní pri zhoršení choroby aj obdobia, počas ktorých takéto zamestnanie bolo vykonávané na území druhej zmluvnej strany.
Článok 18
Zhoršenie choroby z povolania
Nasledujúce pravidlá sa uplatňujú, ak zdravotný stav poistenej osoby, ktorá poberá peňažné dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany za chorobu z povolania, sa zhoršuje počas jej bydliska na území druhej zmluvnej strany:
a)
ak poistená osoba, ktorá má chorobu z povolania, nie je zamestnaná podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany v zamestnaní, ktoré by mohlo spôsobiť alebo zhoršiť uvedenú chorobu, príslušný nositeľ prvej zmluvnej strany poskytne peňažnú dávku s prihliadnutím na zhoršenie choroby v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré vykonáva,
b)
ak poistená osoba je zamestnaná v takom zamestnaní, ktoré mohlo spôsobiť chorobu z povolania na území druhej zmluvnej strany, príslušná inštitúcia prvej zmluvnej strany nesie náklady na dávku bez ohľadu na stupeň zhoršenia v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré vykonáva; príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany poskytne zamestnancovi peňažnú dávku, ktorej výška sa rovná rozdielu medzi výškou dávky prináležiacej v súlade s ustanoveniami právnych predpisov, ktoré vykonáva, po zhoršení choroby a výškou dávky, ktorá by prináležala pred zhoršením.
ŠTVRTÁ KAPITOLA
Dávky v nezamestnanosti
Článok 19
Spočítavanie období poistenia
1.
Ak je nárok na dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany podmienený získaním období poistenia, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany zohľadní aj obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ak sa neprekrývajú.
2.
Výška, dĺžka poberania a postup výplaty dávky sa riadia právnymi predpismi platnými pre príslušného nositeľa, ktorý poskytuje dávky.
PIATA KAPITOLA
Rodinné dávky
Článok 20
Spočítavanie období poistenia
Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú vznik nároku na rodinné dávky získaním období poistenia, prihliada príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany aj na obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ak sa neprekrývajú, tak ako keby to boli obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.
Článok 21
Poskytovanie rodinných dávok
1.
Poskytovanie rodinných dávok sa riadi výlučne právnymi predpismi každej zmluvnej strany.
2.
Ak pri vykonávaní tejto zmluvy vznikne nárok na rodinné dávky podľa právnych predpisov oboch zmluvných strán, dávky sa vyplatia len podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území má osoba bydlisko.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Rôzne ustanovenia
Článok 22
Vykonávacie opatrenia a spolupráca
1.
Príslušné úrady oboch zmluvných strán:
a)
určia vykonávacie opatrenia potrebné na vykonávanie tejto zmluvy,
b)
vzájomne si čo najskôr oznámia všetky informácie o opatreniach, ktoré prijali na vykonávanie tejto zmluvy, a o zmenách v ich vnútroštátnych právnych prepisoch, ak tieto zmeny ovplyvnia vykonávanie tejto zmluvy,
c)
určia kontaktné miesta na účely uľahčenia vykonávania tejto zmluvy.
2.
Príslušné úrady a nositelia oboch zmluvných strán si budú vzájomne pomáhať v každej záležitosti týkajúcej sa vykonávania tejto zmluvy tak, ako keby vykonávali vlastné vnútroštátne právne predpisy. Táto pomoc je bezplatná.
3.
Lekárske vyšetrenia, ktorými sa zisťuje invalidita osôb, ktoré majú bydlisko alebo pobyt na území jednej zmluvnej strany, a ktoré sú potrebné podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, vykonajú sa na žiadosť príslušného nositeľa nositeľom v mieste bydliska alebo pobytu bez vzájomnej úhrady nákladov.
4.
Všetky informácie o osobách, ktoré odovzdáva jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane v súlade s touto zmluvou a na jej účely, sa považujú za dôverné a použijú sa len na účely vykonávania tejto zmluvy a právnych prepisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje.
Článok 23
Používanie úradného jazyka
1.
Na účely vykonávania tejto zmluvy úrady a nositelia oboch zmluvných strán môžu navzájom komunikovať v ich štátnych jazykoch alebo v anglickom jazyku.
2.
Žiadna žiadosť alebo dokument nemôže byť odmietnutý len z dôvodu, že je napísaný v štátnom jazyku druhej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku.
Článok 24
Výnimka z poplatkov a overenia
1.
Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany každé osvedčenie alebo iný dokument, ktorý sa predkladá podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany, je oslobodený buď celkom, alebo čiastočne od každých daní, právnych poplatkov, konzulárnych poplatkov alebo správnych poplatkov, takéto oslobodenie sa vzťahuje na každé osvedčenie alebo iný dokument, ktorý je predložený podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany alebo podľa tejto zmluvy.
2.
Všetky vyhlásenia, dokumenty a osvedčenia každého druhu, ktoré sa vyžadujú na účely tejto zmluvy, sú vyňaté z overovania na diplomatických alebo konzulárnych úradoch.
Článok 25
Predloženie žiadosti alebo opravné prostriedky
1.
Každá žiadosť alebo opravný prostriedok, ktoré majú byť predložené na účely vykonávania právnych predpisov jednej zmluvnej strany v určitej lehote inštitúcii tejto zmluvnej strany, sa považujú za predložené tejto inštitúcii, ak sú predložené v tej istej lehote zodpovedajúcej inštitúcii druhej zmluvnej strany.
2.
Žiadosť o dávku podanú podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany sa považuje za žiadosť o zodpovedajúcu dávku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany. To však neplatí, ak žiadateľ výslovne požaduje, aby priznanie dávky v starobe podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany bolo odložené.
Článok 26
Záväznosť tretej strany
Ak osoba poberá dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany z dôvodu úrazu spôsobeného alebo utrpeného na území druhej zmluvnej strany, nároky nositeľa zodpovedného za výplatu dávok voči tretej strane, ktorá je povinná nahradiť škodu, sa upravujú takto:
a)
ak nositeľ povinný vyplácať dávky podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva, prevezme nároky poberateľa, ktoré má voči tretej strane, druhá zmluvná strana toto postúpenie nárokov uzná, a
b)
ak uvedený nositeľ má priamy nárok voči tretej strane, takýto nárok druhá strana uzná.
Článok 27
Úhrada neoprávnených platieb
Ak počas rozhodovania alebo preskúmania starobných, invalidných alebo pozostalostných dávok podľa ustanovení tejto zmluvy nositeľ jednej zmluvnej strany zaplatil poberateľovi vyššiu sumu, ako mu patrila, môže požiadať nositeľa druhej zmluvnej strany zodpovedného za platbu rovnakej dávky pre tú istú osobu, aby odpočítal výšku preplatenej sumy z platených nedoplatkov, ktoré mu patria. Druhý nositeľ prevedie takto odpočítanú sumu na nositeľa veriteľa. Ak sa úhrada nemôže uskutočniť týmto spôsobom, uplatnia sa tieto ustanovenia:
a)
ak nositeľ jednej zmluvnej strany vyplatil poberateľovi sumu preplatku jeho nároku, tento nositeľ môže, za podmienok a v dovolenom rozsahu podľa právnych prepisov, ktoré uplatňuje, žiadať nositeľa druhej zmluvnej strany zodpovedného za platbu dávky pre osobu, aby odpočítal výšku sumy preplatenú z platieb, ktoré pre ňu vykoná. Druhý nositeľ odpočíta výšku sumy v takom rozsahu, v akom je takéto odpočítanie možné podľa právnych prepisov, ktoré vykonáva, tak, ako keby preplatenie bolo ním spôsobené, a prevedie takto odpočítanú výšku sumy na nositeľa veriteľa,
b)
ak nositeľ jednej zmluvnej strany vopred vyplatil platbu dávky za obdobie, počas ktorého poberateľ bol oprávnený na rovnakú dávku podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany, môže požiadať nositeľa druhej zmluvnej strany, aby sumu vyplatenú vopred odpočítal z platieb, ktoré jej prináležia za to isté obdobie. Druhý nositeľ odpočíta sumu a prevedie ju na nositeľa veriteľa.
Článok 28
Výkon rozhodnutí
1.
Vykonateľné súdne rozhodnutia jednej zo zmluvných strán, ako aj vykonateľné dokumenty vydané úradmi alebo nositeľmi jednej zo zmluvných strán týkajúce sa príspevkov a iných pohľadávok sociálneho zabezpečenia sa uznávajú na území druhej zmluvnej strany.
2.
Uznanie možno odoprieť, len ak by to odporovalo verejnému poriadku tej zmluvnej strany, na ktorej území sa má rozhodnutie alebo dokument uznať.
3.
Vykonateľné rozhodnutia a dokumenty uznané podľa odseku 1 tohto článku sa vykonajú na území druhej zmluvnej strany. Konanie o výkon rozhodnutia sa riadi právnymi predpismi, ktoré upravujú vykonávanie takýchto rozhodnutí a dokumentov na území zmluvnej strany, na ktorej území sa vykonávanie uskutočňuje. Rozhodnutie alebo dokument musí mať doložku vykonateľnosti.
4.
Splatné príspevky pre inštitúciu jednej zo zmluvných strán v konkurznom konaní alebo nútenom vyrovnaní na území druhej zmluvnej strany majú rovnakú prednosť ako tie isté nároky na území prvej zmluvnej strany.
Článok 29
Peňažná mena
Výplata každej dávky prislúchajúcej podľa tejto zmluvy sa vykoná v peňažnej mene zmluvnej strany, ktorej príslušný nositeľ platbu uskutočňuje. Každá takáto platba je plné vyrovnanie záväzku.
Článok 30
Riešenie sporov
1.
Príslušné úrady oboch zmluvných strán vynaložia všetko úsilie, aby po vzájomnej dohode vyriešili každý spor pri výklade alebo vykonávaní tejto zmluvy.
2.
Ak sa akýkoľvek spor nemôže vyriešiť podľa odseku 1 tohto článku do šiestich mesiacov, predloží sa na žiadosť príslušného úradu jednej zmluvnej strany na rozhodcovský súd, ktorý bude zložený takto:
a)
každá zmluvná strana, aby sa spor vyriešil na rozhodcovskom súde, vymenuje jedného sudcu do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti o rozhodcovský súd. Dvaja sudcovia vymenujú tretieho sudcu, ktorý nebude štátnym príslušníkom ani jednej zmluvnej strany (do dvoch mesiacov od dátumu, v ktorom zmluvná strana, ktorá posledná vymenovala svojho sudcu, oznámila toto vymenovanie druhej zmluvnej strane),
b)
ak v rámci predpísanej lehoty jedna zmluvná strana nevymenuje sudcu, druhá zmluvná strana môže požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora alebo v prípade, ak je štátnym príslušníkom jednej zo zmluvných strán, podpredsedu alebo vyššieho sudcu toho súdu, ktorý nie je štátnym príslušníkom ani jednej zmluvnej strany, aby sudcu vymenoval. Podobný postup sa prijme na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany, ak sa dvaja sudcovia nemôžu dohodnúť na vymenovaní tretieho sudcu.
3.
Rozhodnutie rozhodcovského súdu je záväzné pre obe zmluvné strany a vyhlasuje sa väčšinovým hlasovaním. Rozhodcovský súd určí svoj vlastný rokovací poriadok a jeho náklady rovnako nesú obe zmluvné strany.
PIATA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia
Článok 31
Prechodné ustanovenia
1.
Táto zmluva nezakladá žiadne nároky za žiadne obdobie poistenia pred nadobudnutím platnosti.
2.
Všetky obdobia poistenia získané podľa právnych predpisov ktorejkoľvek zmluvnej strany predtým, ako táto zmluva nadobudla platnosť, sa zohľadnia na účely určenia nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3.
S výnimkou odseku 1 tohto článku nároky vzniknú podľa tejto zmluvy aj s ohľadom na poistnú udalosť, ktorá vznikla pred nadobudnutím platnosti zmluvy.
4.
Akékoľvek dávky prislúchajúce len podľa tejto zmluvy sa určia na žiadosť oprávnenej osoby a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, ak predtým určené nároky neboli jednorazovo vyplatené.
5.
Ak sa žiadosť uvedená v odseku 4 tohto článku predloží do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, nároky vzniknuté v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy vzniknú od tohto dátumu a ustanovenia právnych predpisov jednej zmluvnej strany týkajúce sa zániku alebo obmedzenia nárokov sa nepoužijú vo vzťahu k oprávnenej osobe. Ak sa žiadosť predloží po dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, prihliada sa na dátum podania žiadosti, pričom výhodnejšie ustanovenia vnútroštátnych právnych predpisov zostávajú nedotknuté.
Článok 32
Ratifikácia a nadobudnutie platnosti
1.
Táto zmluva bude ratifikovaná v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán a ratifikačné listiny sa vymenia čo najskôr.
2.
Zmluva nadobudne platnosť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli vymenené ratifikačné listiny.
Článok 33
Čas platnosti zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Každá zmluvná strana ju však môže kedykoľvek písomne vypovedať. V takomto prípade sa skončí platnosť zmluvy uplynutím tretieho kalendárneho mesiaca odo dňa doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane o vypovedaní.
Článok 34
Zachovanie nárokov
1.
V prípade vypovedania tejto zmluvy zostanú všetky nároky získané podľa jej ustanovení zachované.
2.
Nároky v procese nadobúdania s prihliadnutím na doby poistenia pred dátumom, keď vypovedanie nadobudlo platnosť, nezaniknú v dôsledku vypovedania a zmluvné strany sa stretnú čo najskôr, aby rozhodli o týchto nárokoch. Ak vznikne akýkoľvek spor, uplatnia sa ustanovenia článku 30. Ich následné, pokračujúce uznávanie sa určí dohodou alebo ak sa nedohodnú, právnymi predpismi, ktoré príslušný nositeľ vykonáva.
Dané v Ankare 25. januára 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, tureckom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce anglické znenie.
Za Slovenskú republiku:

Viera Tomanová v. r.

Za Tureckú republiku:

Murat Basesgioglu v. r.
VYKONÁVACIA DOHODA na vykonávanie zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení
Podľa článku 22 ods. 1 písm. a) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o sociálnom zabezpečení podpísanou v Ankare 25. januára 2007 (ďalej len „zmluva“) sa príslušné úrady dohodli takto:
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Definície
Pojmy uvedené v článku 1 zmluvy majú ten istý význam ako pojmy v tejto Vykonávacej dohode na vykonávanie Zmluvy medzi Tureckou republikou a Slovenskou republikou o sociálnom zabezpečení (ďalej len „dohoda“).
Článok 2
Kontaktné miesta
1.
Podľa článku 22 odsek 1 písm. c) zmluvy sú určené tieto kontaktné miesta:
A. za Slovenskú republiku:
a)
pre starobné, invalidné, pozostalostné dávky, dávky za pracovné úrazy a choroby z povolania a dávky v nezamestnanosti:
Sociálna poisťovňa, ústredie
(Sosyal Sigorta Kurumu, Genel Merkez - Social Insurance Agency, Headquarters)
Ul. 29. augusta 8
813 63 Bratislava
Slovenská republika
b)
pre rodinné dávky a príspevok na pohreb:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
(Calisma, Sosyal Ísler ve Aile Merkezi -
Centre of Labour, Social Affairs and Family)
Špitálska 8
816 43 Bratislava
Slovenská republika
B. za Tureckú republiku:
a)
v súvislosti s vykonávaním právnych predpisov týkajúcich sa zamestnancov (vrátane zamestnancov v poľnohospodárskom sektore) a v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa fondov spojených s článkom 20 Zákona o sociálnom poistení č. 506:
Predsedníctvo Správy sociálnej bezpečnosti
(Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi - The Presidency of Social Security Institution)
Ziyabey Caddesi No:6 Balgat - ANKARA - TURECKO
b)
v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi štátnych úradníkov a štátnych zamestnancov:
Predsedníctvo Správy sociálnej bezpečnosti
(Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi - The Presidency of Social Security Institution)
Ziyabey Caddesi No:6 Balgat - ANKARA - TURECKO
c)
v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa tej časti remeselníkov, umelcov a iných samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré pracujú vo vlastnom mene a na vlastný účet v poľnohospodárskom sektore:
Predsedníctvo Správy sociálnej bezpečnosti
(Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi - The Presidency of Social Security Institution)
Ziyabey Caddesi No:6 Balgat - ANKARA - TURECKO
d)
v súvislosti s právnymi predpismi týkajúcimi sa poistenia v nezamestnanosti:
Generálne riaditeľstvo Tureckej organizácie pre zamestnanie
(Türkiye Ís Kurumu Genel Müdürlügü - The General Directorate of Turkish Employment Organisation)
Atatürk Bulvari No: 133, Bakanliklar - ANKARA - TURECKO.
2.
Kontaktné miesta si vzájomne pomáhajú pri vykonávaní zmluvy a tejto dohody.
3.
Kontaktné miesta vypracujú potrebné formuláre a postupy, ktoré sa po vzájomnej dohode budú používať pri vykonávaní zmluvy a tejto dohody.
DRUHÁ ČASŤ
Uplatňovanie právnych predpisov
Článok 3
1.
V súlade s článkom 8 zmluvy, predloží poistená osoba príslušnému nositeľovi prijímajúcej zmluvnej strany potvrdenie o uplatniteľných právnych predpisoch vysielajúcej zmluvnej strany.
2.
Potvrdenie podľa odseku 1 vystaví,
a)
ak sa uplatňujú slovenské právne predpisy:
Sociálna poisťovňa, ústredie
(Sosyal Sigorta Kurumu, Genel Merkez - Social Insurance Agency, Headquarters)
Ul. 29. augusta 8
813 63 Bratislava
Slovenská republika
b)
ak sa uplatňujú turecké právne predpisy:
Predsedníctvo Správy sociálnej bezpečnosti
(Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi - The Presidency of Social Security Institution)
Ziyabey Caddesi No:6 Balgat - ANKARA - TURECKO.
3.
V súlade s článkom 12 zmluvy môže byť obdobie uvedené v článku 8 predĺžené na obdobie 60 mesiacov za predpokladu, že sa tak dohodnú príslušná inštitúcia/úrad oboch zmluvných strán.
4.
Výnimky podľa článku 12 zmluvy udeľuje:
a)
v Slovenskej republike:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(Calisma, Sosyal Ísler ve Aile Bakanligi- Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic)
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava
Slovenská republika
b)
v Tureckej republike:
Predsedníctvo Správy sociálnej bezpečnosti
(Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanligi - The Presidency of Social Security Institution)
Ziyabey Caddesi No:6 Balgat - ANKARA - TURECKO.
Článok 4
Právo voľby
Ak si osoby uvedené v článku 11 ods. 2 zmluvy zvolia uplatňovanie právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území sú zamestnané, príslušný nositeľ im vydá formulár potvrdzujúci, že si zvolili uplatňovanie právnych predpisov tejto zmluvnej strany a na účely informovanosti ihneď zašle overenú kópiu tohto formulára príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany, na ktorej území sú osoby zamestnané.
Právo voľby sa môže využiť len raz. Na osoby, ktoré sú už v súčasnosti takto zamestnané, začne príslušná lehota plynúť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy.
Vyslaný personál, ktorý nebol najatý v mieste zamestnania, podlieha právnym predpisom vysielajúcej zmluvnej strany.
PRVÁ KAPITOLA
Starobné, invalidné a pozostalostné dávky
Článok 5
Spočítavanie období poistenia
1.
V súlade s článkom 13 ods. 1 zmluvy v prípade potreby požiada príslušný nositeľ jednej zmluvnej strany o zaslanie potvrdenia o obdobiach poistenia získaných na území druhej zmluvnej strany na účely priznania dávok.
2.
Prepočet na účely spočítavania období poistenia podľa článku 13 ods. 2 zmluvy sa bude vykonávať podľa týchto pravidiel:
Jeden rok získaný podľa právnych predpisov Tureckej republiky zodpovedá 365-im dňom podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
360 dní získaných podľa právnych predpisov Slovenskej republiky zodpovedá jednému roku podľa právnych predpisov Tureckej republiky.
Nositelia oboch zmluvných strán si vzájomne potvrdzujú obdobia poistenia v dňoch.
Článok 6
Spracovanie žiadostí
Poistená osoba alebo jej pozostalí si uplatňujú nárok na dávky invalidného, starobného alebo pozostalostného dôchodku žiadosťou u príslušného nositeľa v mieste bydliska. Tieto žiadosti musia byť v súlade s právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.
Ak má poistená osoba alebo jej pozostalí bydlisko v tretej krajine mimo územia zmluvných strán, predloží žiadosť nositeľovi na území tej zmluvnej strany, kde mala osoba posledného zamestnávateľa.
Nositeľ, ktorý dostal žiadosť, pošle túto spolu so všetkými potrebnými dokumentmi čo najskôr príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.
Nositelia zmluvných strán sa vzájomne informujú a pošlú si vzájomne rozhodnutia o dávkach prislúchajúcich poistenej osobe alebo jej pozostalým.
Článok 7
Obdobia poistenia kratšie ako 1 rok
V súlade s článkom 15 ods. 2 zmluvy sa započítavajú obdobia poistenia kratšie ako jeden rok, ak podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany nevznikne nárok na žiadne dávky. Takto poistenej osobe alebo poberateľovi akýchkoľvek dávok sa vypláca plný dôchodok vypočítaný príslušným nositeľom.
Článok 8
Výplata dávok
Dávky priznané podľa zmluvy sa vyplácajú prostredníctvom medzinárodnej pošty alebo bankovým prevodom v stanovených obdobiach v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany, a to poistenej osobe alebo poberateľovi dávok, ktorý má bydlisko na území druhej zmluvnej strany alebo tretieho štátu.
DRUHÁ KAPITOLA
Príspevok na pohreb
Článok 9
Príspevok na pohreb
Oprávnená osoba si podá žiadosť o dávku priamo, alebo prostredníctvom nositeľa miesta bydliska na území zmluvnej strany, čím si uplatní nárok na príspevok na pohreb podľa článku 16 zmluvy.
K žiadosti priloží potrebnú dokumentáciu.
Dávky sa vyplatia priamo oprávnenej osobe, ktorá má bydlisko na území druhej zmluvnej strany alebo tretieho štátu.
TRETIA KAPITOLA
Choroby z povolania a pracovné úrazy
Článok 10
1.
Poistená osoba, ktorej vznikla alebo u ktorej sa prejavila choroba z povolania alebo mala pracovný úraz, alebo oprávnená osoba po poistenej osobe zomrelej z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania predloží príslušnému nositeľovi žiadosť o dôchodok z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a to v súlade s právnymi predpismi zmluvnej strany. Táto žiadosť sa podáva priamo alebo prostredníctvom príslušného nositeľa na území zmluvnej strany, kde má žiadateľ bydlisko.
2.
Žiadosť musí byť podaná v súlade s právnymi predpismi príslušnej zmluvnej strany.
3.
Na účely vybavenia žiadosti o dôchodok príslušný nositeľ určí nárok a celkovú výšku dávky pre poistenú osobu alebo pre oprávnenú osobu po poistenej osobe zosnulej z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania, a to podľa vlastných vnútroštátnych právnych predpisov.
Článok 11
Zhoršenie choroby z povolania
V súlade s článkom 18 písm. b) zmluvy, ak poistená osoba vykonáva na území druhej zmluvnej strany obdobné zamestnanie, ktoré vyvolá zhoršenie choroby z povolania, a príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany vypláca oprávnenej osobe dávky, zašle oznámenie o tejto skutočnosti príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.
ŠTVRTÁ KAPITOLA
Dávky v nezamestnanosti
Článok 12
Spočítavanie období poistenia
Na účely vykonávania článku 19 zmluvy poistená osoba v prípade potreby predloží príslušnému nositeľovi jednej zmluvnej strany potvrdenie o obdobiach poistenia získaných podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.
V prípade, ak takéto potvrdenie nebude príslušnému nositeľovi predložené, príslušný nositeľ požiada o zaslanie potvrdenia príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany.
Článok 13
Minimálna doba zamestnania
Na účely vykonávania článku 19 zmluvy musí oprávnená osoba naposledy podliehať právnym predpisom zmluvnej strany, na území ktorej si uplatňuje nárok na dávky a pred stratou zamestnania, musí byť u tohto nositeľa poistená nepretržite najmenej 120 dní.
PIATA KAPITOLA
Rodinné dávky
Článok 14
Spočítavanie období poistenia
Ak osoba požiada o dávky uvedené v článku 20 zmluvy, predloží príslušným inštitúciám jednej zmluvnej strany potvrdenie o dosiahnutých obdobiach poistenia získaných podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.
V prípade, ak takéto potvrdenie nebude príslušnej inštitúcii predložené, táto inštitúcia požiada o vydanie potvrdenia inštitúciu druhej zmluvnej strany.
TRETIA ČASŤ
Rôzne ustanovenia
Článok 15
Lekárske prehliadky a administratíva
Podľa článku 22 ods. 3 zmluvy príslušný nositeľ na území zmluvnej strany v štáte bydliska zabezpečí bezplatne lekárske prehliadky na žiadosť príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany.
Lekárske správy a iné potrebné dokumenty súvisiace s týmito prehliadkami sa čo najskôr zašlú príslušnému nositeľovi, ktorý o to požiadal.
Článok 16
Žiadosť alebo opravný prostriedok
Žiadosť alebo opravný prostriedok podaný v súlade s článkom 25 zmluvy predložený príslušnému nositeľovi v štáte bydliska bude bez zbytočného odkladu zaslaný spolu s prílohami príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.
Článok 17
Ochrana údajov
1.
Ak sa na základe zmluvy alebo dohody sprostredkúvajú osobné údaje medzi príslušnými nositeľmi oboch zmluvných strán, na sprostredkovanie osobných údajov podľa čl. 22 ods. 4 zmluvy sa vzťahuje právna úprava ochrany osobných údajov poskytujúceho štátu.
Na každé ďalšie postúpenie, ako aj na ukladanie do pamäťového média, na zmenu a vymazávanie týchto údajov prijímajúcim štátom sa vzťahujú právne predpisy o ochrane údajov prijímajúceho štátu.
2.
Použitie osobných údajov na iné účely ako na účely sociálneho zabezpečenia v rozsahu zmluvy a dohody je prípustné len so súhlasom dotknutej osoby.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenie
Článok 18
Nadobudnutie platnosti
Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpísania a bude platná počas platnosti zmluvy.
Dané v Ankare 25. januára 2007 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, tureckom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za Slovenskú republiku:

Viera Tomanová v. r.

Za Tureckú republiku:

Murat Basesgioglu v. r.