123/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

123
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. mája 2013,
ktorou sa ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 41/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ktoré vydáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na požiadanie príslušníka Policajného zboru podľa § 79 ods. 1 písm. zd) zákona.
§ 2
Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, je uvedený v prílohe.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.
Príloha k vyhláške č. 123/2013 Z. z.
VZOR PÍSOMNÉHO VYJADRENIA, ČI OSOBA MÔŽE BYŤ UMIESTNENÁ V CELE POLICAJNÉHO ZAISTENIA