124/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

124
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
opatrenie zo 4. apríla 2013 č. S02873-OL-2013 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo na základe § 5 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
Cieľom navrhovaného opatrenia je ustanoviť výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2013 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
Opatrenie nadobúda účinnosť 31. mája 2013.
Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 7/2013 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.