126/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013 do 30.04.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

126
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 23/2013 Z. z.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 23 a § 20 ods. 7 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 130/2012 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o platení preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, preplatkov a nedoplatkov, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzore ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie v znení vyhlášky č. 23/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „a jej vymeriavací základ podľa § 13 ods. 2 zákona presiahol úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. a) zákona“.
2.
V § 4 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „sa môže vykonať najmä“ nahrádzajú slovami „sa vykoná aj“.
3.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
4.
V § 5 odsek 10 znie:
„(10)
Uvádzajú sa preddavky na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby na obdobie od 1. januára do 31. decembra roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, ktoré sa vypočítajú vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. c) zákona] z podielu pomernej časti základu dane dosiahnutého v kalendárnom roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva, a koeficientu 1,486. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť základu dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,3) ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.“.
5.
V § 9 ods. 3 sa slová „až c) a ods. 2 zákona podľa odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „a c) zákona“.
6.
V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 1 a 2“.
7.
Za § 15a sa vkladá § 15b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15b
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 vykonané od 1. júna 2013
(1)
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2012 sú uvedené v prílohe č. 10.
(2)
Ročné zúčtovanie poistného za rok 2012 sa vykoná za každú samostatne zárobkovo činnú osobu; ak samostatne zárobkovo činná osoba nepodávala daňové priznanie z dôvodu, že jej táto povinnosť nevznikla, vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 13 ods. 2 zákona je nula eur.
(3)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby za rok 2012 je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb zo zárobkovej činnosti [§ 10b ods. 1 písm. b) zákona] dosiahnutého v roku 2012, ktorý nie je znížený o poistné na verejné zdravotné poistenie, a koeficientu 2,14.
(4)
Na účely ročného zúčtovania poistného za rok 2012 sa výška príjmov z dividend podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona, ktoré boli vyplatené v roku 2012, oznamuje zdravotnej poisťovni, ktorá je príslušná na vykonanie ročného zúčtovania poistného na tlačive uvedenom v prílohe č. 7 najneskôr do konca júla 2013.“.
8.
V prílohe č. 6 tabuľka č. 6 znie:
„Tabuľka č. 6. Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1. januára do 31. decembra roka nasledujúceho dva roky po roku, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva (iba pri aktívnej samostatne zárobkovo činnej osobe)
6a – základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva
6b – poistné na verejné zdravotné poistenie znižujúce základ dane za rok, za ktorý sa ročné zúčtovanie poistného vykonáva
6c – poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, povinný príspevok na starobné dôchodkové sporenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na poistenie v nezamestnanosti
6d – počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti
6e – koeficient podľa § 13 ods. 2 zákona a podľa § 38b ods. 3 a 4 zákona
6f – sadzba (v %)
6g – vypočítaný preddavok na poistné (6f/100) x {[(6a + 6b + 6c)/ 6d ] /6e}
6h – úprava preddavku na poistné podľa § 16 ods. 8 zákona
Preddavok na poistné: eur“.
9.
Za prílohu č. 9 sa vkladá príloha č. 10, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 10 k vyhláške č. 130/2012 Z. z.
Údaje potrebné na výpočet ročného zúčtovania poistného za rok 2012
podľa § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v eurách
    Preddavok na poistné – mesačný Preddavok na poistné – ročný
    základná sadba znížená sadzba základná sadzba znížená sadzba
Zamestnanec Sadzba poistného 4 % 2 % 4 % 2 %
Minimálny VZ  nie je určený  nie je určený  nie je určený  
minimálny preddavok        
Maximálny VZ 2 307 2 307 27 684  
maximálny preddavok 92,28 46,14 1107,36 553,68
           
Zamestnávateľ Sadzba poistného 10 % 5 % 10 % 5 %
Minimálny VZ  nie je určený  nie je určený  nie je určený  
minimálny preddavok        
Maximálny VZ 2 307 2 307 27 684  
maximálny preddavok 230,70 115,35 2 768,40 1 384,20
           
Samostatne
zárobkovo
činná osoba
Sadzba poistného 14 % 7 % 14 % 7 %
Minimálny VZ 339,89 339,89 4 078,68  
minimálny preddavok 47,58 23,79 571,01 285,50
Maximálny VZ 2 307 2 307 27 684  
maximálny preddavok 322,98 161,49 3 875,76 1 937,88
           
Platiteľ poistného
podľa § 11
ods. 2 zákona
Sadzba poistného 14 % 7 % 14 % 7 %
Minimálny VZ 339,89 339,89 4 078,68  
minimálny preddavok 47,58 23,79 571,01 285,50
Maximálny VZ 2 307 2 307 27 684  
maximálny preddavok 322,98 161,49 3 875,76 1 937,88
Vysvetlivky k prílohe č. 10:
VZ – vymeriavací základ.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.