127/2013 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

127
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 20. mája 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 14 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 267/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „a) až d)“ nahrádzajú slovami „a) až c)“.
2.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
celková suma podľa § 27 ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma zaplatených preddavkov sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,“.
3.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
4.
V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
počet poistencov podľa pohlavia a veku uvedených v § 27 ods. 2 písm. c) zákona, za ktorých platiteľom poistného je štát, vypočítaný ako súčet denných stavov týchto poistencov v príslušnom kalendárnom mesiaci vydelený počtom dní v príslušnom kalendárnom mesiaci, zaokrúhlený na celé čísla smerom nadol; poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa prílohy č. 1 od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.“.
5.
V § 1 ods. 2 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“.
6.
V § 1 ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
7.
V § 1 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
8.
V § 3 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
celková suma poistného podľa § 27a ods. 2 písm. a) zákona; táto celková suma sa zaokrúhľuje matematicky na celé eurá,“.
9.
V § 3 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
10.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
11.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIE
údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. a) až c) zákona za mesiac............. rok.............
 
Príloha č. 2 k vyhláške č. 267/2012 Z. z.
OZNÁMENIE
údajov k mesačnému prerozdeľovaniu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie podľa § 27 ods. 2 písm. d) zákona za mesiac............. rok.............
12.
V nadpise prílohy č. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
13.
V prílohe č. 3 časti Popis sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
14.
V prílohách č. 4 až 12 sa slovo „Vypracoval“ nahrádza slovami „Vypracoval (meno, priezvisko a podpis)“, slovo „E-mail“ sa nahrádza slovami „E-mailová adresa“ a slová „podpis osoby“ sa nahrádzajú slovami „meno, priezvisko a podpis osoby“.
15.
V prílohách č. 5, 6, 8 a 9 sa vypúšťa slovo „Banka:“ a slová „Číslo bankového účtu:“ sa nahrádzajú slovami „Číslo účtu v Štátnej pokladnici:“.
16.
V prílohách č. 6 a 9 sa slovo „Číslo“ nahrádza slovami „Poradové číslo“, za slovo „Názov“ sa dopĺňajú slová „farmaceuticko-nákladovej skupiny“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „Vysvetlivky k tabuľke: Údaje v stĺpcoch Poradové číslo, Kód a Názov farmaceuticko-nákladovej skupiny sa vypĺňajú podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na príslušný kalendárny rok podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona a podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona.“.
17.
V prílohách č. 10 a 11 stĺpci z 95% základu povinného poistného sa za slovo „poistného“ vkladá znak „*“ a v časti Vysvetlivky sa na konci pripája táto veta: „*) Zaokrúhľuje sa matematicky na celé eurá.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Zuzana Zvolenská v. r.