128/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

128
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 28. mája 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 85 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z. a vyhlášky č. 381/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22a ods. 2 sa za slová „jazdnej súpravy“ vkladajú slová „presahujúcou 3 500 kg a“.
2.
V § 23 ods. 2 uvádzacej vete sa slová „v dvojtýždňovom študijnom programe tak“ nahrádzajú slovami „v takom študijnom programe“.
3.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Skúška na vydanie preukazu skúšobného komisára po absolvovaní odbornej prípravy žiadateľa o vydanie preukazu skúšobného komisára sa skladá
a)
z teoretickej skúšky a
b)
zo skúšky z vedenia motorových vozidiel.“.
4.
V § 25a odsek 1 znie:
„(1)
Skúšobný komisár sa zúčastňuje pravidelného výcviku zloženého z
a)
výučby teórie v rozsahu 32 hodín v priebehu dvoch rokov a
b)
praktického výcviku v rozsahu 40 hodín v priebehu piatich rokov.“.
5.
V § 25a sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
6.
§ 26 znie:
㤠26
(1)
Platnosť preukazu skúšobného komisára možno predĺžiť na základe úspešného vykonania skúšky podľa § 24 ods. 1 písm. a).
(2)
Na vykonanie skúšky a na jej hodnotenie sa primerane vzťahujú § 24 ods. 2, 3 a 5 a § 25.
(3)
Obsah teoretickej skúšky sa určuje podľa toho, na ktoré skupiny motorových vozidiel je skúšobný komisár oprávnený vykonávať skúšky z odbornej spôsobilosti.“.
7.
V prílohe č. 1 II. diele čl. 8 odsek 18 znie:
„(18) Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ obmedzuje platnosť značky, pod ktorou je umiestnená na
a) vozidlá zabezpečujúce zásobovanie (nakládku alebo vykládku tovaru), opravárenské, údržbárske služby alebo komunálne a podobné služby,
b) vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlá s osobitným označením č. O 3,
c) vozidlá taxislužby,
d) vozidlá, ktorých vodiči, prípadne prevádzkovatelia, majú v miestach za značkou bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku,
e) vozidlá, ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonávaná z dôvodu opravy, servisu, technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality predmetného vozidla;
pre tieto vozidlá neplatí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.“.
8.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4 k vyhláške č. 9/2009 Z. z.
VZOR PREUKAZU SKÚŠOBNÉHO KOMISÁRA
Vzor
.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.
Robert Kaliňák v. r.