129/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

129
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. mája 2013 bol Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky o spolupráci počas turistickej sezóny 2013.
Vykonávací protokol nadobudne platnosť 4. júna 2013 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.