130/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

130
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. mája 2013 bol v Bratislave podpísaný Vykonávací protokol medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Chorvátskej republiky k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o policajnej spolupráci zo dňa 17. novembra 2010 (oznámenie č. 169/2011 Z. z.).
Vykonávací protokol nadobudne platnosť 19. júna 2013 v súlade s článkom 8 ods. 1.
Do textu vykonávacieho protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.