131/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

131
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. júna 2012 bola v Podgorici podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o spolupráci a vzájomnej pomoci pri prírodných a iných katastrofách.
Dohoda nadobudne platnosť 2. júla 2013 v súlade s článkom 17 ods. 2.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.