134/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

134
ZÁKON
z 15. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní a ktorým sa mení a dopĺňa ,0,0,0,0,0>zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
rekonštrukciu bytu vo vlastníctve obce v budove na bývanie, na ktorú bolo právoplatné kolaudačné rozhodnutie vydané pred rokom 1999, ktorou sa získa náhradný byt.“.
2.
V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Na rekonštrukciu bytu podľa odseku 1 písm. h) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených nákladov, najviac však do sumy 500 eur na 1 m2 podlahovej plochy náhradného bytu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
3.
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie náhradných bytov.“.
4.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Obstaranie pozemku
(1)
Dotácia na obstaranie pozemku podľa § 2 písm. c) sa poskytuje na
a)
kúpu pozemku, ktorý podmieňuje obstaranie budovy na bývanie s výhradne náhradnými bytmi,
b)
kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k obstarávanému náhradnému bytu podľa § 3 ods. 1 písm. a) až g).
(2)
Plocha pozemku, na ktorý sa poskytuje dotácia, môže presiahnuť plochu zastavanú budovou na bývanie najviac o 20 %. Toto ustanovenie sa primerane použije aj pri obstaraní pozemku podľa odseku 1 písm. b). Na plochu pozemku prevyšujúcu plochu zastavanú budovou na bývanie o viac ako 20 % sa dotácia neposkytuje.
(3)
Dotácia sa poskytuje maximálne vo výške 10 800 eur na jeden náhradný byt, najviac však
a)
180 000 eur na jednu budovu na bývanie s 11 až 25 bytmi,
b)
288 000 eur na jednu budovu na bývanie s 26 až 50 bytmi,
c)
360 000 eur na jednu budovu na bývanie s viac ako 50 bytmi.
(4)
Oprávnenými nákladmi na účel podľa odseku 1 je cena, ktorá sa preukazuje znaleckým posudkom a kúpnou zmluvou.“.
5.
V § 6 ods. 1 sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), c) a h)“.
6.
V § 6 ods. 2 sa za slová „podľa § 3 ods. 1 písm. d)“ vkladajú slová „a § 4 ods. 1 písm. c)“.
7.
V § 6 odsek 5 znie:
„(5)
Do oprávnených nákladov podľa odsekov 1 až 4 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, expertízne posudky, výstavbu garáže, výstavbu nebytového priestoru a ani náklady nesúvisiace s účelom dotácie. Do oprávnených nákladov sa nezahŕňajú ani náklady na financovanie obstarania pozemku v prípade, že žiadateľ súčasne žiada aj o poskytnutie dotácie podľa § 5.“.
8.
V § 7 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).
9.
V § 8 ods. 1 sa slová „krajského stavebného úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.
10.
V § 8 ods. 4 sa slová „každoročne od 15. januára do 28. februára“ nahrádzajú slovom „priebežne“.
11.
V § 8 ods. 8 sa slová „každoročne do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 30 dní odo dňa prijatia“.
12.
V § 8 ods. 9 sa slová „bude ich posudzovať“ nahrádzajú slovami „predloží ich ministerstvu“.
13.
V § 8 ods. 10 sa slová „každoročne do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „do 60 dní odo dňa ich prijatia“.
14.
V § 11 odsek 3 znie:
„(3)
Súčet plôch balkóna, lodžie a terasy prislúchajúcich k náhradnému bytu nesmie presiahnuť 10 % z podlahovej plochy náhradného bytu.“.
15.
V § 11 ods. 7 sa slová „s dvojnásobným náterom disperznou bielou farbou“ nahrádzajú slovami „s konečnou povrchovou úpravou“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013 okrem článku I, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.