137/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

137
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 30. mája 2013,
ktorou sa ustanovuje zriadenie a činnosť komisie, rozsah skúšky, priebeh skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 7 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Komisiu na posúdenie odbornej spôsobilosti na zlievanie drahých kovov (ďalej len „komisia“) zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva riaditeľ Puncového úradu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“).
(2)
Komisia má troch členov, ktorými sú dvaja zamestnanci úradu a jeden zamestnanec Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Komisia
a)
posudzuje odbornú spôsobilosť podľa § 45 ods. 1 zákona,
b)
pred začatím chemickej skúšky rýdzosti (ďalej len „chemická skúška“) poskytne žiadateľovi o vydanie osvedčenia (ďalej len „žiadateľ“) vzorky zliatin z drahých kovov,
c)
posudzuje výsledok chemickej skúšky porovnaním s technickou normou,1)
d)
na základe výsledku chemickej skúšky odporúča vydať alebo nevydať žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
(4)
Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.
§ 2
(1)
Skúška má praktickú časť a písomnú časť. Praktickou časťou je vykonanie chemickej skúšky. Chemická skúška je zameraná na stanovenie obsahu drahého kovu vo vzorkách zliatin z drahých kovov.
(2)
Ak výsledok chemickej skúšky presahuje odchýlku určenú technickou normou,1) možno ju raz opakovať.
(3)
Obsahom písomnej časti chemickej skúšky je vypracovanie protokolu o vykonaní chemickej skúšky.
(4)
Komisia odporučí úradu vydať žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak výsledok skúšky nepresahuje odchýlku určenú technickou normou.1)
§ 3
Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2013.
v z. Pavol Pavlis v. r.
Príloha k vyhláške č. 137/2013 Z. z.
Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti
1)
STN EN ISO 11426 (42 0651) Stanovenie zlata v klenotníckych zliatinách zlata. Kupelačná metóda (skúška tavením) (ISO 11426:1997).
STN EN 31427 + AC (42 0656) Stanovenie striebra v klenotníckych zliatinách striebra. Odmerná (potenciometrická) metóda s bromidom draselným (obsahuje opravu AC:1994).
STN EN ISO 11210 (42 0661) Stanovenie platiny v klenotníckych zliatinách platiny. Gravimetrická metóda po vyzrážaní hexachlóroplatičitanu diamónneho (ISO 11210:1995).
STN EN ISO 11490 (42 0663) Stanovenie paládia v klenotníckych zliatinách paládia. Gravimetrická metóda s dimetylglyoxínom (ISO 11490:1995).