138/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.02.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

138
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 30. mája 2013
o úhradách za niektoré úkony Puncového úradu Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 48 zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Za úkony Puncového úradu Slovenskej republiky podľa § 7 písm. a), d) až f), g) a j) zákona sa vyberajú úhrady podľa sadzobníka úhrad, ktorý je uvedený v prílohe.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2013.
v z. Pavol Pavlis v. r.
Príloha k vyhláške č. 138/2013 Z. z.
SADZOBNÍK ÚHRAD
Položka 1
Skúšanie rýdzosti nedeštruktívnou metódou
a) tuzemského tovaru alebo cudzieho tovaru, za 1g zliatiny
  1. striebra 0,05 eura
  2. zlata 0,40 eura
  3. platiny 0,50 eura
b) starého tovaru alebo opraveného tovaru, za 1 g zliatiny
  1. striebra 0,15 eura
  2. zlata 2 eurá
  3. platiny 3 eurá
Položka 2
Úradné označenie tovaru puncovou značkou alebo iným spôsobom
a) za každú puncovú značku na
  1. strieborný tovar 0,20 eura
  2. zlatý tovar 0,40 eura
  3. platinový tovar 0,60 eura
b) za každé doznačenie tovaru 0,12 eura
c) za zavesenie plomby, za každú plombu 0,30 eura
d) za vydanie osvedčenia o rýdzosti tovaru 5 eur
e) za každú laserom vypálenú puncovú značku na zlatý, strieborný alebo platinový tovar alebo doznačenie tovaru zodpovednostnou značkou, rýdzostným číslom alebo označením metal 1,50 eura
f) za každú puncovú značku pri jej oprave alebo zrušenie puncovej značky 0,25 eura
Položka 3
Kvalitatívne zistenie drahého kovu v zliatine za každú skúšku striebra, zlata, platiny alebo iného kovu 1,50 eura
Položka 4
Určenie obsahu drahých kovov v predložených výrobkoch z drahých kovov a zlomkoch za každý kus alebo za každú voľne oddeliteľnú časť výrobku  
a) strieborného 3 eurá
b) zlatého 5 eur
c) platinového 10 eur
Položka 5
Stanovenie rýdzosti drahých kovov na základe chemickej skúšky:  
a) striebro titráciou 12 eur
b) zlato kupeláciou 28 eur
c) striebro a zlato spoločnou kupeláciou 33 eur
d) zlato v zliatinách s obsahom niklu 35 eur
e) platina a platinové kovy, za každý kov 40 eur
f) určenie obsahu drahých kovov metódou atómovej absorpčnej spektroskopie  
  1. za jeden kov 75 eur
  2. za každý ďalší kov 40 eur
g) za opakované chemické skúšky rýdzosti drahých kovov podľa písmen a) až f) trojnásobok úhrady
podľa písmen a) až f)
Položka 6
Tavenie výrobkov z drahých kovov vrátane chemickej skúšky:
a) striebro
  1. do 250 g vrátane 25 eur
  2. nad 250 g, za každých ďalších začatých 100 g 10 eur
b) zlato
  1. do 20 g vrátane 30 eur
  2. nad 20 g do 50 g vrátane 45 eur
  3. nad 50 g, za každých ďalších začatých 50 g 15 eur
Položka 7
Identifikácia označenia výrobkov z drahých kovov, za každý výrobok 10 eur
Položka 8
Identifikácia drahých kameňov, za každú začatú hodinu 17 eur
Položka 9
Iné úkony
a) vyhľadanie predmetu pri strate dokladu 2 eurá
b) roztriedenie predloženého tovaru na dobré a chybné kusy dvojnásobok úhrady na základe písomnej žiadosti predkladateľa podľa položky 1  
c) nadmerné balenie predloženého tovaru, za jeden kus 0,10 eura
d) zrušenie zaevidovanej zákazky 10 eur
e) vyhotovenie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných evidencií a registrov, na základe písomnej žiadosti, za každú začatú stranu 1,5 eura
f) úhrada nákladov spojených s vykonaním skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti 100 eur
g) znalecká činnosť, poradenská činnosť a vyhotovenie odborného posudku, za hodinu 15 eur
h) poskytnutie odborných materiálov v odbore puncovníctva, za každú stranu 0,20 eura
Položka 10
Odborná príprava skúšobných kyselín na drahé kovy, za každých 50 ml 4 eurá