139/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

139
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 14. mája 2013,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami
Národná banka Slovenska podľa § 6 ods. 13 a § 13 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie na zmenárenskú činnosť (ďalej len „devízová licencia“), ak je žiadateľom fyzická osoba, sú:
a)
meno a priezvisko žiadateľa; ak ide o fyzickú osobu podnikateľa obchodné meno, ak sa líši od mena a priezviska,
b)
adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu žiadateľa, alebo ak ide o fyzickú osobu podnikateľa miesto podnikania, ak sa líši od adresy trvalého pobytu; ak ide o cudzinca aj adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
c)
dátum narodenia žiadateľa,
d)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
e)
telefónne číslo,
f)
adresa elektronickej pošty, ak ju žiadateľ má,
g)
údaje podľa písmen a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
h)
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.
(2)
Náležitosťami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ak je žiadateľom právnická osoba, sú:
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
c)
označenie registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný, a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
d)
telefónne číslo,
e)
adresa elektronickej pošty, ak ju žiadateľ má,
f)
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa,
g)
údaje podľa odseku 1 písm. a) až f) o zástupcovi žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil,
h)
meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť.
(3)
Prílohami žiadosti podľa odseku 1 sú:
a)
doklad preukazujúci, že žiadateľ, zástupca žiadateľa v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, a osoba, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, spĺňajú podmienky podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona,
b)
doklad o zaplatení poplatku,1)
c)
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu zo živnostenského registra nie staršieho ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti, ak má žiadateľ oprávnenie prevádzkovať živnosť; ak ide o cudzinca obdobný doklad vydaný príslušným orgánom nie starší ako tri mesiace,
d)
doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 písm. c) až e) zákona, a to
1.
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že je plne spôsobilý na právne úkony,
2.
originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,
3.
písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,
4.
originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,
e)
výpis z registra trestov žiadateľa nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
f)
výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
g)
úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil.
(4)
Prílohami žiadosti podľa odseku 2 sú:
a)
doklad preukazujúci, že osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, zástupca v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil, a osoba, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, spĺňa podmienky podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona,
b)
doklad o zaplatení poplatku,1)
c)
originál alebo úradne osvedčená kópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o zahraničnú právnickú osobu obdobný doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace,
d)
doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona, a to
1.
písomné vyhlásenie osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, o tom, že je plne spôsobilá na právne úkony,
2.
originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť,
e)
výpis z registra trestov osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu žiadateľa, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
f)
výpis z registra trestov osoby, prostredníctvom ktorej bude žiadateľ vykonávať zmenárenskú činnosť, nie starší ako tri mesiace ku dňu podania žiadosti; ak ide o cudzinca obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
g)
úradne osvedčená plná moc udelená žiadateľom svojmu zástupcovi v konaní, ak ho žiadateľ ustanovil.
(5)
Prílohami žiadosti o udelenie devízovej licencie, ktorej predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti, okrem príloh podľa odsekov 3 a 4, sú:
a)
písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti nepretržite najmenej 12 mesiacov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,
b)
originál alebo úradne osvedčená kópia potvrdenia Národnej banky Slovenska alebo osoby určenej Národnou bankou Slovenska o tom, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania.
§ 2
(1)
Devízové miesto podľa § 13 ods. 5 zákona vedie
a)
osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami, ktorej súčasťou sú údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami a údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom2) o klientoch, s ktorými boli jednotlivé obchody s devízovými hodnotami vykonané; údaje o identifikovaní klienta sa uvedú aj v rozsahu podľa odseku 2 písm. g),
b)
evidenciu o vykonávaní nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa § 13 ods. 5 písm. a) zákona; táto evidencia sa vedie v listinnej podobe a skladá sa z valutového denníka a dokladu o odpočte o nákupe cudzej meny alebo predaji cudzej meny,
c)
valutový denník obsahujúci údaje z dokladu o odpočte, ktorými sú dátum vyhotovenia dokladu o odpočte, poradové číslo dokladu o odpočte, označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, množstvo peňažných prostriedkov v cudzej mene s vyznačením, či ide o ich nákup, alebo o ich predaj; valutovým denníkom sa na účel toho opatrenia rozumie súbor denných záznamov o všetkých uskutočnených obchodoch pri zmenárenskej činnosti,
d)
kartotéku platidiel vo forme vyobrazenia a opisu platných bankoviek a mincí eura a cudzej meny s uvedením informácií o vydaní a platnosti týchto platidiel, o čase určenom na ich výmenu, ak sa skončí ich platnosť, a popisu alebo vyobrazenia ich známych falzifikátov.
(2)
Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa označí poradovým číslom v súvislom číselnom rade a uvedú sa v ňom tieto údaje:
a)
označenie cudzej meny medzinárodným kódom ISO, jej množstvo, kurz a kurzová hodnota,
b)
suma nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene po odpočítaní ceny služby vyjadrená v eurách,
c)
cena služby,
d)
identifikačné znaky devízového miesta,
e)
dátum a miesto vyhotovenia dokladu o odpočte,
f)
pri nákupe alebo predaji šekov:
1.
meno a priezvisko klienta, druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil,
2.
čísla šekov,
3.
obchodné meno banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá prepláca šek (šekovník),
g)
pri nákupe alebo predaji bankoviek a mincí v hodnote presahujúcej 1 000 eur:
1.
meno a priezvisko klienta,
2.
druh, číslo, dobu platnosti preukazu totožnosti a názov štátu, ktorý preukaz totožnosti vystavil.
(3)
Doklad o odpočte podľa odseku 1 sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je určený klientovi na účely prípadnej reklamácie; pri vykonávaní storna nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaja peňažných prostriedkov v cudzej mene sa označia obidva rovnopisy slovom „storno“ a uvedú sa identifikačné znaky devízového miesta, dátum a miesto vystavenia.
(4)
Ak je udelená devízová licencia
a)
na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene, zaznamenajú sa vo valutovom denníku okrem údajov podľa odseku 1 aj údaje o použití nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene doložené
1.
účtovným dokladom alebo
2.
iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu,
b)
na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene a predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene okrem údajov podľa odseku 1, zaznamenajú sa aj údaje
1.
o inom použití, ako je predaj nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, účel použitia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov,
2.
o nadobudnutí peňažných prostriedkov v cudzej mene inak ako nákupom peňažných prostriedkov v cudzej mene doloženom účtovným dokladom alebo iným dokladom obsahujúcim označenie dokladu, zdroj nadobudnutia peňažných prostriedkov v cudzej mene, sumu peňažných prostriedkov, označenie preberajúcej strany a odovzdávajúcej strany, ich podpisy, dátum a miesto vystavenia dokladu.
(5)
Vo valutovom denníku sa denne vyčísli objem nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene, objem použitých peňažných prostriedkov v cudzej mene podľa odseku 4 písm. a) a b) prvého bodu a objem peňažných prostriedkov nadobudnutých podľa odseku 4 písm. b) druhého bodu, a to podľa jednotlivých cudzích mien, a uvedú sa ich zostatky, ktoré sa zaznamenajú do valutového denníka nasledujúci pracovný deň.
(6)
Doklady o odpočtoch a valutový denník podľa odseku 1 sa vedú za každú prevádzkareň osobitne.
(7)
Identifikačnými znakmi devízového miesta sú obchodné meno devízového miesta, identifikačné číslo, adresa prevádzkarne, meno, priezvisko a podpis oprávneného zamestnanca podľa podpisového vzoru.
§ 3
(1)
Nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene sa vykonáva podľa nákupného kurzu alebo predajného kurzu uvedeného v kurzovom lístku devízového miesta.
(2)
Cena účtovaná za poskytnuté služby podľa § 13 ods. 5 písm. d) zákona pri zmenárenskej činnosti sa určí pevnou sadzbou alebo v percentách z kurzovej hodnoty; ceny jednotlivých služieb sa vyjadrujú arabskými číslicami.
§ 4
(1)
Údaje o množstve nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene a predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene za predchádzajúci kalendárny štvrťrok podľa § 13 ods. 5 písm. f) zákona sa predkladajú Národnej banke Slovenska na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe, a to súhrnne za všetky prevádzkarne a zmenárenské automaty devízového miesta. Údaje o množstve nakúpených peňažných prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súčtu údajov na vyhotovených nákupných dokladoch o odpočtoch a údaje o množstve predaných peňažných prostriedkov v cudzej mene zodpovedajú súčtu údajov na vyhotovených predajných dokladoch o odpočtoch. Ak sa v kalendárnom štvrťroku nevykonal nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, uvedú sa v príslušných riadkoch a príslušných stĺpcoch tlačiva nuly.
(2)
Údaje podľa odseku 1 sa zasielajú Národnej banke Slovenska, a to najneskôr do 15 kalendárnych dní nasledujúceho štvrťroka.
§ 5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 614/2003 Z. z. o podrobnostiach náležitostí žiadosti o devízovú licenciu, spôsobe preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a o požiadavkách podľa § 13 ods. 8 Devízového zákona v znení opatrenia č. 412/2006 Z. z.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Jozef Makúch v. r.
Príloha k opatreniu č. 139/2013 Z. z.
VZOR
VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE
1)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.).
2)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.