141/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

141
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. novembra 2003 bol v Madride prijatý Dodatok k Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier (oznámenie č. 358/2002 Z. z.).
Národná rada Slovenskej republiky s dodatkom vyslovila súhlas uznesením č. 380 z 18. decembra 2012.
Prezident Slovenskej republiky podpísal listinu o prijatí 24. januára 2013. Listina o prijatí bola 14. marca 2013 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.
Dodatok nadobudol platnosť 6. februára 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru.
Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 12. júna 2013 v súlade s článkom 21 ods. 4 dohovoru.
K oznámeniu č. 141/2013 Z. z.
DODATOK K DOHOVORU O OCHRANE A VYUŽIVANÍ HRANIČNÝCH VODNÝCH TOKOV A MEDZINÁRODNÝCH JAZIER
EKONOMICKÁ KOMISIA PRE EURÓPU
STRANY DOHOVORU O OCHRANE A VYUŽÍVANÍ HRANIČNÝCH VODNÝCH TOKOV A MEDZINÁRODNÝCH JAZIER
DODATOK K ČLÁNKU 25 A 26 DOHOVORU

1. Strany Dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier na základe návrhu švajčiarskej vlády z 20. augusta 2003 (viď. MP.WAT/2003/4) doplnili rozhodnutím III/1 články 25 a 26 tohto Dohovoru.
2. Rozhodnutie vrátane doplneného textu je v prílohe dole.
Príloha
ROZHODNUTIE III/1
DODATOK K DOHOVORU O VODE
Strany tohto Dohovoru,
Vyjadrujúce pevné presvedčenie, že spolupráca medzi zmluvnými stranami týkajúca sa hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier prispieva k mieru, bezpečnosti a udržateľnému hospodáreniu s vodou a je na úžitok všetkých,
Želajúce si podporovať spoluprácu v povodiach po celom svete a vymieňať si skúsenosti s ostatnými regiónmi na svete,
Želajúce si preto, aby sa štáty mimo regiónu EHK OSN stali stranami tohto Dohovoru, ako je už stanovené na základe iných dohovorov EHK OSN v oblasti ochrany životného prostredia (napr. Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia a Dohovor o posudzovaní vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov), rovnako ako na základe Protokolu o občianskoprávnej zodpovednosti a náhrade za škodu spôsobenú cezhraničnými účinkami priemyselných havárií na cezhraničné vody,
1.
Prijímajú nasledovné dodatky k tomuto Dohovoru:
(a)
V článku 25, po odseku 2, vložiť nový odsek so znením
3. Ktorýkoľvek iný štát, neuvedený v odseku 2, ktorý je členom Organizácie Spojených národov, môže pristúpiť k Dohovoru na základe súhlasu strán tohto Dohovoru. Vo svojej listine o pristúpení má takýto štát urobiť vyhlásenie o tom, že mu strany tohto Dohovoru udelili súhlas s pristúpením k Dohovoru a uviesť dátum, kedy bol súhlas prijatý. Takáto žiadosť členov Organizácie Spojených národov o pristúpenie sa nepostúpi na schválenie stranám tohto Dohovoru, kým tento odsek nenadobudne platnosť pre všetky štáty a organizácie, ktoré boli stranami Dohovoru dňa 28. novembra 2003.“
a zostávajúce odseky zodpovedajúco prečíslovať;
(b)
V článku 26, odsek 3, po „uvedenú v článku 23“ vložiť „alebo v odseku 3 článku 25“;
2.
Vyzýva strany tohto Dohovoru k rýchlemu uloženiu svojich listín o prijatí zmeny;
3.
Nalieha na každý štát alebo organizáciu, ktoré ratifikujú, prijmú alebo schvália tento Dohovor súčasne ratifikovať, prijať alebo schváliť vyššie uvedený dodatok;
4.
Povzbudzuje štáty mimo regiónu EHK OSN, najmä tie, ktoré s ním hraničia, aby pristúpili k Dohovoru a za týmto účelom požiadali o súhlas strany tohto Dohovoru;
5.
Vyzýva zúčastnené členské štáty OSN na účasť na jeho zasadnutiach ako pozorovateľov a na zapojenie sa do aktivít v rámci pracovného programu Dohovoru;
6.
Vyzýva štáty hraničiace s regiónom EHK OSN, ktoré tak ešte neurobili, aby bezodkladne začali technickú spoluprácu a uzavreli dvojstranné alebo multilaterálne dohody so zmluvnými stranami EHK OSN v súlade s ustanoveniami v časti II tohto Dohovoru.
K oznámeniu č. 141/2013 Z. z.