146/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

146
ZÁKON
z 29. mája 2013,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č. 79/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písmeno b) znie:
„b)
ujmou na zdraví ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví alebo smrť spôsobené trestným činom spáchaným inou osobou a morálna škoda spôsobená trestným činom znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania spáchaným inou osobou,“.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
trestným činom aj čin inak trestný, spáchaný osobou, ktorá nie je trestne zodpovedná pre nepríčetnosť alebo pre vek.“.
3.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo vek“.
4.
V § 5 ods. 1 posledná veta znie: „Poškodený trestným činom znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania má nárok aj na vyplatenie odškodnenia za spôsobenú morálnu škodu v sume desaťnásobku minimálnej mzdy.“.
5.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
6.
§ 7 znie:
㤠7
Odškodnenie vypočítané podľa § 5 a 6 možno primerane znížiť, ak poškodený spoluzavinil ujmu na zdraví alebo neprijal opatrenia, aby odškodnenie získal od páchateľa trestného činu, ktorým mu bola spôsobená ujma na zdraví.“.
7.
V § 8 ods. 2 prvá veta znie:
„Žiadosť treba podať orgánu podľa odseku 1 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku alebo trestného rozkazu uvedeného v § 4 ods. 1, alebo iného rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý v prípadoch uvedených v § 4 ods. 2 vo veci naposledy konal.“.
8.
V § 8 ods. 3 prvá veta znie:
„Ak súd v trestnom konaní poškodeného s jeho nárokom odkázal na občianske súdne konanie alebo konanie pred iným orgánom, žiadosť treba podať do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa rozhodlo o nároku poškodeného v občianskom súdnom konaní alebo konaní pred iným orgánom.“.
9.
V § 9 ods. 1 a § 15 ods. 2 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom sídle“.
10.
V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz uvedený v § 4 ods. 1, alebo iné právoplatné rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu, ktorý v prípadoch uvedených v § 4 ods. 2 vo veci naposledy konal; ak poškodený nemôže také rozhodnutie pripojiť, je potrebné, aby označil orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý o trestnom čine naposledy konal, a súčasne uviedol údaje o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, ak je poškodenému taká osoba známa,“.
11.
V § 9 ods. 5 sa nad slovom „súde“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3.
12.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo je pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnené nahliadať do príslušných trestných spisov alebo požadovať od orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných štátnych orgánov, vyšších územných celkov, obcí a iných osôb súčinnosť pri získavaní informácií, ktoré sú nevyhnutné na rozhodnutie o odškodnení.“.
13.
§ 17 znie:
㤠17
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“.
14.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠18a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013
Ak bol trestný čin spáchaný pred 1. júlom 2013, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. júna 2013.“.
15.
V názve prílohy sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
Čl. II
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení zákona č. 47/1991 Zb. a zákona č. 633/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa slová „2 500 Kčs“ nahrádzajú slovami „83 eur“.
2.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa slová „200 Kčs“ nahrádzajú slovami „6,70 eura“, slová „600 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „20 eur“ a slová „150 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „5 eur“.
3.
V § 23 ods. 4 písm. b) sa slová „30 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „995,90 eura“.
4.
V § 23 odsek 5 znie:
„(5)
Náhrada sa vypláca v hotovosti alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby prevedie na ňou uvedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike.“.
5.
V § 23 sa vypúšťa odsek 6.
6.
V § 25 ods. 7 písm. a) sa slová „20 Kčs“ nahrádzajú slovami „0,70 eura“.
7.
V § 25 ods. 7 písm. b) sa slová „15 Kčs“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.
8.
V § 27 sa slová „100 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „3 319,40 eura“.
9.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:
㤠35a
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 302/1996 Z. z. o vydaní štátnych rehabilitačných dlhopisov.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1994 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z. a zákona č. 325/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa slová „60 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „1 991,70 eura“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa slová „15 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „497,90 eura“ a slová „60 000 Kčs“ sa nahrádzajú slovami „1 991,70 eura“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:
„10)
§ 4 zákona č. 514/2003 Z. z o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 ods. 4 sa slová „3 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „99,60 eura“.
5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:
„18)
Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/1991 Zb.“.
ČI. IV
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení zákona č. 126/2002 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení takto:
§ 6 vrátane nadpisu znie:
㤠6
Vyplatenie odškodnenia
(1)
Ministerstvo priznanú náhradu vyplatí oprávnenej osobe uvedenej v § 2 ods. 3 v hotovosti alebo prevodom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak o to oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 požiada a ak v žiadosti uvedie účet, na ktorý jej má byť náhrada vyplatená.
(2)
Ak oprávnená osoba uvedená v § 2 ods. 3 zomrela, ministerstvo odškodnenie priznané osobe, na ktorú prešlo právo žiadať odškodnenie podľa § 2 ods. 4, vyplatí v hotovosti alebo prevodom na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v Slovenskej republike, ak o to táto osoba požiada a ak v žiadosti uvedie účet, na ktorý jej má byť náhrada vyplatená.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2013.
Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.