149/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.06.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 17. mája 2013 a 21. mája 2013 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí, zahraničného obchodu a rozvojovej spolupráce Belgického kráľovstva o zastupovaní pri vydávaní víz.
Dohoda nadobudne platnosť 1. júla 2013.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.