155/2013 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

155
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 21. mája 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 1 písm. e), § 62 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 v uvádzacej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) sa za slová „§ 75 ods. 11 zákona“ vkladá čiarka a slová „§ 100 ods. 7 písm. b) zákona“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slová „vysoká škola“ vkladajú slová „v rovnakom rozsahu“.
4.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Informácia o možnostiach štúdia na vysokej škole sa zverejňuje na webovom sídle vysokej školy a ďalším iným obvyklým spôsobom.“.
5.
Nadpis § 3 znie: „Predmety študijného programu“.
6.
V § 3 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 5.
7.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
8.
V § 3 ods. 4 sa slovo „nepovažuje“ nahrádza slovom „považuje“.
9.
V § 4 odsek 1 znie:
„(1)
Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov, ktoré študent získa po jeho úspešnom absolvovaní. Počet kreditov priradený k predmetu vyjadruje pomernú časť práce študenta potrebnú na jeho úspešné zvládnutie v rámci štandardného rozsahu práce za jeden akademický rok.“.
10.
V § 4 ods. 3 sa slovo „zratúvanie“ nahrádza slovom „spočítavanie“ a slovo „Zratúvajú“ slovom „Spočítavajú“.
11.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Študent si môže počas štúdia opakovane zapísať výberový predmet, ktorý absolvoval neúspešne, alebo si môže namiesto neho zapísať iný výberový predmet alebo povinne voliteľný predmet spomedzi doteraz neabsolvovaných povinne voliteľných predmetov. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet. Ak študent nedosiahol dostatočný počet kreditov, po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie vybraného výberového predmetu je vylúčený zo štúdia [§ 66 ods. 1 písm. c) zákona].“.
12.
V § 6 ods. 5 sa za slovo „predmet“ vkladá čiarka a slová „ktorý sa hodnotí známkou, a tento predmet úspešne absolvuje“.
13.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k vyhláške č. 614/2002 Z. z.
VZOR
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Vysoká škola:uvádza sa názov vysokej školy, ktorá predmet poskytuje
Fakulta:uvádza sa názov fakulty, ktorá predmet personálne a materiálne zabezpečuje
Kód predmetu:interný kód predmetu v rámci vysokej školy Názov predmetu:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:uvádza sa týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia,  seminára, klinickej praxe. V prípade, že sa výučba predmetu neuskutočňuje každý týždeň počas semestra/trimestra, uvádza sa celkový počet hodín za semester/trimester: napríklad 2 hodiny prednášok/ 2 hodiny cvičení týždenne, prax v rozsahu 30 hodín za semester. Uvádza sa metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje (prezenčná, dištančná, kombinovaná).
Počet kreditov: uvádza sa celkový počet kreditov, ktoré študent získa absolvovaním predmetu
Odporúčaný semester/trimester štúdia:uvádza sa odporúčaný semester/trimester štúdia, v ktorom by si mal študent predmet zapísať, ak sa predmet pre rôzne študijné programy odporúča v rôznych častiach štúdia, uvedú sa samostatne, napríklad odporúčané v 3. semestri štúdia psychológie a v 1. semestri štúdia pedagogiky
Stupeň štúdia:uvádza sa stupeň štúdia, pre ktorý je predmet určený (pri prvom, druhom a treťom stupni štúdia sa uvedie 1.,2., 3. stupeň a pri študijných programoch spájajúcich prvý a druhý stupeň štúdia sa uvedie 1.+ 2. stupeň)
Podmieňujúce predmety:uvádza sa kód a názov predmetov, ktorých riadne absolvovanie je podmienkou na zápis predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:uvádzajú sa podmienky na absolvovanie predmetu, napríklad: V priebehu semestra budú štyri písomné previerky po 20 bodoch, na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 70 bodov, na hodnotenie C najmenej 65 bodov, na hodnotenie D najmenej 60 bodov a na hodnotenie E najmenej 55 bodov. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý z niektorej písomnej previerky získa menej ako 12 bodov.
Výsledky vzdelávania: uvádzajú sa hlavné vzdelávacie výstupy, ktoré študent získava absolvovaním predmetu, a opis toho, čo by mal študent vedieť, čomu by mal rozumieť a čo by mal byť schopný robiť po úspešnom ukončení procesu vzdelávania
Stručná osnova predmetu:uvádzajú sa témy, resp. obsahové zameranie predmetu
Odporúčaná literatúra: uvádza sa odporúčaná literatúra pre študenta k predmetu
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:uvádza sa jazyk alebo kombinácia jazykov, ktorých znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu, napríklad ak sa predmet vyučuje v slovenskom jazyku, ale literatúra, ktorú je potrebné, aby si študent v rámci štúdia naštudoval, je dostupná len v nemeckom jazyku, vyžaduje sa znalosť slovenského a nemeckého jazyka, ak sa predmet poskytuje alternatívne vo viacerých jazykoch, v takom prípade sa uvádza napr. slovenský jazyk alebo nemecký jazyk
Poznámky:môžu sa uviesť poznámky k predmetu, napríklad že predmet sa poskytuje len v zimnom semestri, alebo ak si ho zapíše najmenej 15 študentov, prípadne že kapacita predmetu je obmedzená na 40 študentov, v prípade vyššieho záujmu sa študenti vyberú
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: uvádza sa reálny počet hodnotených študentov od zavedenia predmetu po jeho poslednú aktualizáciu
A B C D E FX
a b c d e f
Uvádza sa percentuálny podiel hodnotených študentov, ktorí získali po zapísaní predmetu hodnotenie A, B, ... FX. Celkový súčet a, b, c, d, e, f je 100. Ak študent v jednom roku získal FX a po ďalšom zapísaní predmetu hodnotenie D, zohľadnia sa obe jeho hodnotenia.
Vyučujúci:uvádza sa meno a priezvisko vyučujúceho, ak sa na predmete podieľajú viacerí vyučujúci, napríklad ak je iný vyučujúci na prednášky a iný na cvičenia, uvádzajú sa jednotlivo. Ak predmet poskytujú alternatívne viacerí vyučujúci, uvádzajú sa alternatívy vrátane odlišných foriem výučby. Ak sa predmet poskytuje vo viacerých jazykoch, uvádza sa, ktorý vyučujúci poskytuje predmet v ktorom jazyku.
Dátum poslednej zmeny:uvádza sa dátum, keď bola vykonaná v informačnom liste predmetu posledná zmena
Schválil:uvádza sa meno a priezvisko zamestnanca vysokej školy (štandardne garant študijného programu), ktorý zmenu schválil“.

14.
V prílohe č. 5 bode 4.3. sa za slovo kredity vkladá lomka a tieto slová: „počet hodín priamej výučby (vrátane klinickej praxe)“.
15.
V prílohe č. 5 sa bod 6 dopĺňa bodom 6.3., ktorý znie:
„6.3. Informácie o štúdiu na inej vysokej škole, najmä v rámci programov medzinárodnej spolupráce:“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.
Dušan Čaplovič v. r.